Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

plansp1Szkoła policealna rządzi się swoimi prawami – zajęcia odbywają się w tzw. „blokach”. Program PLANSP próbuje opanować chaos, jaki mógłby wkraść się w zupełnie inne podejście do układania planu lekcji. W związku z tym, że to właśnie ja zajmuję się układaniem planów dla szkoły policealnej, dlatego też program jest prosty, efektywny i nie musi być wyposażony w różnorodne zabezpieczenia – ja wiem, jak go nie zepsuć! Najważniejsza jest informacja o ilości zajęć do odbycia, wolnych miejscach i drukowanie różnorodnych zestawień: dla studentów, nauczycieli, listy obecności, itp.

plansp2 plansp2 Niewiele programowania i prawie "zero" formuł w arkuszu. Już jakiś czas temu stwierdziłem, że bezpieczniej jest (niekoniecznie wygodniej) jeśli arkusz nie będzie zawierał formuł, ale wszystko obliczone zostanie za pomocą makropoleceń i wyświetlone dla użytkownika w odpowiednich komórkach.

Wacław Libront

Ciekawostki z kodu:

 • pokazywanie i chowanie kolumn (Sub ZerowePrzedmiotyChowaj())
 • funkcja wyszukaj.pionowo() tym razem za pomocą funkcji VB (Function NazwaPrzedmiotu(skr As Variant) As Variant)
 • bardzo skomplikowane drukowanie różnorodnych planów zajęć (Sub DrukujListęRD(w, k As Variant))Sub DrukujRozkładN(nau, m1, m2 As Variant)

'wykorzystane w planach nauczania
Sub SchowajCzwartki()
  For w = 7 To 136 Step 3
    Rows(w).RowHeight = 0
  Next w
End Sub
Sub PokażCzwartki()
  For w = 7 To 136 Step 3
    Rows(w).RowHeight = 15
  Next w
End Sub
'pokaż wszystkie
Sub ZerowePrzedmiotyPokaż()
  For k = 8 To 70
    Columns(k).ColumnWidth = 2.6
    If (k = 23) Or (k = 39) Or (k = 55) Then Columns(k).ColumnWidth = 4
  Next k
End Sub

'jeśli w wierszy 3 i 4 jest zero
' to nie ma godzin i można całą kjolumnę schować
Sub ZerowePrzedmiotyChowaj()
  For k = 8 To 70
    g = Cells(3, k) + Cells(4, k)
    p = Cells(1, k) & Cells(2, k)
    If g > 0 Or p <> "" Then
     Columns(k).ColumnWidth = 2.6
    Else
     Columns(k).ColumnWidth = 0
    End If
    If (k = 23) Or (k = 39) Or (k = 55) Then Columns(k).ColumnWidth = 4
  Next k
End Sub
'wstawiamy skrót i otrzymujemy pełną nazwę przedmiotu
'arkusz STUD
Function NazwaPrzedmiotu(skr As Variant) As Variant
On Error GoTo błąd
 s = Application.WorksheetFunction.VLookup(skr, _
 Sheets("STUD").Range("B2:C50"), 2, False)
 NazwaPrzedmiotu = s
 Exit Function
błąd:
 NazwaPrzedmiotu = ""
End Function

'drukuje listę z wybranego kursorem roku i dnia
Sub DrukujListę()
 w = ActiveCell.Row
 k = ActiveCell.Column
 DrukujListęRD w, k
 Sheets("razem").Select
End Sub

'drukuje cztery listy dla czterech kiedrunków z wybranego dnia
Sub DrukujListęDzień()
 w = ActiveCell.Row
 k = ActiveCell.Column
 DrukujListęRD w, 7
 DrukujListęRD w, 23
 DrukujListęRD w, 39
 DrukujListęRD w, 55
 Sheets("razem").Select
End Sub

'drukujemy dla jednej daty D i wybranej grupy R
'parametrami są wybrany wiersz i kolumna
Sub DrukujListęRD(w, k As Variant)
 'czyść
 Sheets("OBEC").Select
 Range("D3:J12").Select
 Selection.ClearContents
 Range("C14:J63").Select
 Selection.ClearContents
 Range("C4").Select
 Rows("14:63").RowHeight = 16.5
  
 Sheets("razem").Select

 'w = ActiveCell.Row
 'k = ActiveCell.Column
 '1 od 7 kol i 15 kolumn
 '2 - 23 do
 rok = Int(((k - 7) / 16)) + 1
 kol = (rok - 1) * 16 + 7 'pierwsza kolumna zawiera nazwę grupu i sumę godzin
 dat = Cells(w, 1)
 dty = Cells(w, 2)
 Sheets("OBEC").Range("D3") = Cells(1, kol)
 Sheets("OBEC").Range("D6") = dat
 
 'studenci na listę
 wi = 2
 Do
  student = Sheets("STUD").Cells(wi, kol)
  Sheets("OBEC").Cells(wi + 12, 3) = student
  wi = wi + 1
 Loop Until Sheets("STUD").Cells(wi, kol) = ""
 
 ko = 4 'od której kolumny zapisujemy w OBEC
 wo = 7 'wiersz od którego zapisujemy znalezione przedmioty
 For k1 = kol + 1 To kol + 15
  ile = Cells(w, k1)
  If ile > 0 Then 'zmalazło godziny
   prz = Cells(1, k1) 'skrót przedmiotu
   nau = Cells(2, k1) 'skrót nauczyciela
   Sheets("OBEC").Cells(wo, 4) = prz
   Sheets("OBEC").Cells(wo, 5) = nau
   'a teraz trzeba znaleźć pełną nazwę
   Sheets("OBEC").Cells(wo, 6) = NazwaPrzedmiotu(prz)
   
   wo = wo + 1
   For i = 1 To ile
    Sheets("OBEC").Cells(11, ko) = ko - 3
    Sheets("OBEC").Cells(12, ko) = prz
    ko = ko + 1 'żeby pamiętało do następnego przedmiotu w tym dniu
   Next i
  End If
 Next k1
   'drukowanie
 'sprawdzamy ile ukryć wierszy
 wi = 64
 Do
  Sheets("OBEC").Rows(wi).RowHeight = 0
  wi = wi - 1
 Loop Until Sheets("OBEC").Cells(wi, 3) <> ""
 
 Sheets("OBEC").Select
 zakres = "$B$3:$J$63"
 ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = zakres
 CzyPodgląd = Sheets("razem").Range("E5")
 If CzyPodgląd = True Then
  ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
 Else
  ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
 End If
       
       
 Sheets("OBEC").Select
End Sub

'drukowanie rozkładu dla wybranego roku i okresu od do miesiąca
Sub DrukujRozkład()
  w = ActiveCell.Row
  k = ActiveCell.Column
  'na wszelki wypadek
  rok = 1
  nau = "LW"
  m_od = Range("E3")
  m_do = Range("E4")
  
  Sheets("DRUK").Select
  Columns("A:D").Select
  Selection.ClearContents
  Range("B2").Select
  Sheets("razem").Select
  
  rok = Int(((k - 7) / 16)) + 1
  nau = Cells(w, k)
  If w = 1 Then
    DrukujRozkładM rok, m_od, m_do
  End If
  If w = 2 Then
    DrukujRozkładN nau, m_od, m_do
  End If
  
  If (w > 2) Or (rok = 0) Or (nau = "") Then
    MsgBox "zaznacz rok lub nauczyciela aby wydrukować plan"
  End If
End Sub

'r=1 k=7
'r=2 k=23
'r=3 k=39
'r=4 k=55
'drukowanie rozkładu dla nauczyciela
Sub DrukujRozkładN(nau, m1, m2 As Variant)
  w = ActiveCell.Row
  k = ActiveCell.Column
  rok = Int(((k - 7) / 16)) + 1
  
  Sheets("DRUK").Range("A1") = nau
  w1 = 2
  For w = 8 To 366 + 7
    dat = Cells(w, 1)
    mie = Month(dat)
    'god = Cells(w, kol)
    If (mie >= m1) And (mie <= m2) Then 'And (god > 0) Then
    For k = 7 To 70
      g = Cells(w, k)
      n = Cells(2, k)
      If (g > 0) And (n = nau) Then
     
        'dni tygodnia
        txtd = Format(dat, "yyyy-mm-dd") 'data
        txtw = Format(dat, "ddd") 'dzień tyg
        txt0 = txtd & " (" & txtw & ")"
        
        'tutaj sprawdzamy datę
        'ale mogłoby sprawdzić poprzednią datę
        'jesli taka sama to do poprzedniej dokleić
        dataAKT = txt0
        dataPOP = Sheets("DRUK").Cells(w1 - 1, 2)
        If dataPOP = dataAKT Then
          w1 = w1 - 1
        End If
        Sheets("DRUK").Cells(w1, 2) = txt0
        
        'godziny
        If Weekday(dat) < 7 Then txtg = "15:00" 'czw
        'If Weekday(dat) = 6 Then txtg = "15:00" 'pią
        If Weekday(dat) = 7 Then txtg = "8:00" 'sob
        Sheets("DRUK").Cells(w1, 3) = txtg 'Weekday(dat)
        txt1 = ""
        prz = Cells(1, k)
        If k >= 7 Then r = 7
        If k >= 23 Then r = 23
        If k >= 39 Then r = 39
        If k >= 55 Then r = 55
        
        rok = Cells(1, r)
        txt1 = rok & " [" & g & "] " & prz
        Sheets("DRUK").Cells(w1, 1) = w1 - 1
        
        txtx = Sheets("DRUK").Cells(w1, 4)
        If txtx <> "" Then txtx = txtx & ", "
        Sheets("DRUK").Cells(w1, 4) = txtx & txt1
        
        w1 = w1 + 1
        
      End If
      
    Next k
    End If
  Next w
  Sheets("DRUK").Select
End Sub

'drukowanie rozkłądu dla roku
Sub DrukujRozkładM(r, m1, m2 As Variant)
  kol = 7 + (r - 1) * 16
  rok = Cells(1, kol)
  Sheets("DRUK").Range("A1") = rok
  w1 = 2
  For w = 8 To 366 + 7
    dat = Cells(w, 1)
    mie = Month(dat)
    god = Cells(w, kol)
    If (mie >= m1) And (mie <= m2) And (god > 0) Then
      'dni tygodnia
      txtd = Format(dat, "yyyy-mm-dd") 'data
      txtw = Format(dat, "ddd") 'dzień tyg
      txt0 = txtd & " (" & txtw & ")"
        
      Sheets("DRUK").Cells(w1, 2) = txt0
      
      'godziny
      If Weekday(dat) < 7 Then txtg = "15:00" 'czw
      'If Weekday(dat) = 6 Then txtg = "15:00" 'pią
      If Weekday(dat) = 7 Then txtg = "8:00" 'sob
      Sheets("DRUK").Cells(w1, 3) = txtg 'Weekday(dat)
      
      'przedmioty
      txt1 = ""
      txtp = ", "
      For k = kol + 1 To kol + 15
        g = Cells(w, k)
        If g > 0 Then
          prz = Cells(1, k)
          nau = Cells(2, k)
          If txt1 = "" Then
            txt1 = prz & " [" & g & "] " & nau
          Else
            txt1 = txt1 & ", " & prz & " [" & g & "] " & nau
          End If
        End If
      Next k
      Sheets("DRUK").Cells(w1, 1) = w1 - 1
      Sheets("DRUK").Cells(w1, 4) = txt1
      w1 = w1 + 1
    End If
  Next w
  Sheets("DRUK").Select
End Sub

Sub skokPLAN()
  Sheets("razem").Select
End Sub

Sub DzieńNie()
 DzieńOnOff 1
End Sub
Sub DzieńPon()
 DzieńOnOff 2
End Sub
Sub DzieńWto()
 DzieńOnOff 3
End Sub
Sub DzieńŚro()
 DzieńOnOff 4
End Sub
Sub DzieńCzw()
 DzieńOnOff 5
End Sub
Sub DzieńPią()
 DzieńOnOff 6
End Sub
Sub DzieńSob()
 DzieńOnOff 7
End Sub

Sub DzieńOnOff(jaki)
For w = 8 To 311
 dt = CInt(Cells(w, 4))
 If dt = jaki Then
 If Rows(w).RowHeight = 0 Then
      Rows(w).RowHeight = 15.75
    Else
      Rows(w).RowHeight = 0
    End If
 End If
 Next w
End Sub

Sub próba()
 'DzieńOnOff 1
 w = ActiveCell.Row
 k = ActiveCell.Column
 x = CInt(Cells(w, k))
 MsgBox x
End Sub

Sub PodkreślenieNiedzieli()
 wi = ActiveCell.Row
 ko = ActiveCell.Column
 For w = 8 To 311
 dt = CInt(Cells(w, 4))
 If dt = 1 Then
  Rows(w).Select
  'Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
  'Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
  'Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
  'Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
  With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
    .LineStyle = xlContinuous
    .ColorIndex = 0
    .TintAndShade = 0
    .Weight = xlMedium
  End With
  'Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
  'Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
  'Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
  End If
 Next w
  Cells(wi, ko).Select
End Sub

'wystarczy wybrać komórkę i pokazuje do której skok
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  w = Target.Row
  k = Target.Column
  'MsgBox w & " " & k
End Sub

'pokazuje komórkę w której coś zmieniliśmy
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Target.Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
  w = Target.Row
  k = Target.Column
  'MsgBox w & " " & k
End Sub

Zobacz tutaj