Drukuj

zast1

Program komputerowy ZASTĘPSTWA powstał na przełomie 2010 i 2011 roku, w chwili gdy w szkole wprowadzany był dziennik elektroniczny. Moduł zastępstwa w e-dzienniku nie spełniał naszych wymagań i dlatego powstała koncepcja napisania programu, który będzie dopasowany do szkolnej specyfiki (m.in. duża liczba łączonych grup, dzielonych klas, spersonalizowane wydruki, współpraca ze szkolnym telebimem, itp.).

mgr inż. Wacław Libront

Program komputerowy ZASTĘPSTWA w podstawowej swojej wersji umożliwia:

Kolejne wersje programu były wzbogacane o drobne elementy i poprawki, a roku 2016 pojawił się nowy duży moduł, którego zadaniem było pobranie informacji z e-dziennika o różnorodnych niepoprawnych wpisach i konfrontacja ich z wpisami do zastępstw.

zast2 zast2 zast2 zast2 zast2 zast2


 

W obecnej chwili program ZASTĘPSTWA składa się z 6 arkuszy i ponad 1500 wierszy kodu źródłowego. Wszystkie funkcje obsługiwane są przyciskami za pomocą myszki i praktycznie wyeliminowana jest potrzeba ręcznego wpisywania danych.

Z programistycznego punktu widzenia obsługowa część (tworzenie i drukowanie zastępstw) nie nastręczała większych problemów. Od programu wymagane było by sprawnie i bez błędów reagował na różne nietypowe sytuacje (nie zawieszał się). Natomiast część programu związana z wyszukiwaniem brakujących wpisów w e-dzienniku stanowiła nie lada wyzwanie. Po pierwsze e-dziennik nie produkuje zestawienia brakujących godzin w formie bazodanowej lecz tylko w formacie PDF, z którym należało sobie w jakiś sposób poradzić. Po drugie zaimportowane w ten sposób dane (zapisy e-dziennika) należało skonfrontować i porównać z zapisami w module ZASTĘPSTW.

Dla wszystkich zainteresowanych kolejna porcja kodu źródłowego

Sub auto_open()
  Sheets("KSIĘGA").Select
  Sheets("KSIĘGA").Range("B4") = Date
  kolor = Range("B4").Interior.ColorIndex
  If kolor = 35 Then kolor = 36 Else kolor = 35
  Range("B4").Interior.ColorIndex = kolor
  Application.CellDragAndDrop = False 'bez przeciągania komórek
  w = 5
  Do
    w = w + 1
  Loop Until Sheets("KSIĘGA").Cells(w, 2) = ""
  Sheets("KSIĘGA").Cells(w, 2).Select
End Sub
  
Sub auto_close()
  Application.CellDragAndDrop = True
End Sub

'przyciski ustwiania kolorów do wypełniania wierszy
Sub KolorŻółty()
  Range("B4").Interior.ColorIndex = 36
End Sub
Sub KolorZielony()
  Range("B4").Interior.ColorIndex = 35
End Sub

'przyciski zmiany daty o 1
Sub DataMniej()
  d = Sheets("KSIĘGA").Range("B4")
  d = d - 1
  Sheets("KSIĘGA").Range("B4") = d
End Sub
Sub DataWięcej()
  d = Sheets("KSIĘGA").Range("B4")
  d = d + 1
  Sheets("KSIĘGA").Range("B4") = d
End Sub

  'kol kolumna do której wstawiamy
  'kon kolumna z której pobieramy na arkuszu PAR
Sub Wstaw(kol, kon As Variant)
  w = Selection.Row
  k = Selection.Column
  If w > 4 Then
    nr = Cells(2, kol)
    nap = Sheets("PAR").Cells(1 + nr, kon) 'wstawiamy skrót
    If CzyWstawiać(w, kol) = True Then Cells(w, kol) = nap
  End If
  Cells(2, kol) = 0
End Sub

'sortowanie według daty klasy i grupy
Sub SortujDKG()
  Range("A4:M10000").Sort _
  Key1:=Range("B5"), Order1:=xlAscending, _
  Key2:=Range("C5"), Order2:=xlAscending, _
  Key3:=Range("D5"), Order3:=xlAscending, _
    Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:= _
    xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2:=xlSortNormal, _
    DataOption3:=xlSortNormal
End Sub
'sortowanie według daty klasy i grupy
Sub SortujNUM()
  Range("A4:M10000").Sort _
  Key1:=Range("A5"), Order1:=xlAscending, _
    Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:= _
    xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal
End Sub

Sub WstawKlasę()
  Wstaw 3, 5
End Sub
Sub WstawKlasę1()
  Wstaw 4, 5
End Sub
Sub WstawGrupę()
  Wstaw 5, 7
End Sub
Sub WstawLekcję()
  Wstaw 6, 1
End Sub
Sub WstawNieobecny()
  Wstaw 7, 3
End Sub
Sub WstawZastępca()
  Wstaw 8, 3
End Sub
Sub WstawPrzedmiot()
  Wstaw 9, 9
End Sub
'w opisach wstawianie odmiennie bo ustawiamy kursor
Sub WstawOpis()
  'Wstaw 10, 10
  kol = 10
  kon = 10
  w = Selection.Row
  k = Selection.Column
  If w > 4 Then
    nr = Cells(2, kol)
    nap = Sheets("PAR").Cells(1 + nr, kon) 'wstawiamy skrót
    If CzyWstawiać(w, kol) = True Then
      Cells(w, kol) = nap
      Cells(w, 10).Select
      SendKeys "{F2}"
    End If
  End If
  Cells(2, kol) = 0
End Sub

Sub WstawRodzaj()
  Wstaw 11, 13
End Sub
Sub WstawPrzyczyna()
  Wstaw 12, 17
End Sub
Sub WstawCzas()
  Wstaw 13, 18
End Sub

Sub WstawDatę()
kol = 2 'kolumna do której wstawiamy
  w = Selection.Row
  k = Selection.Column
  If w > 4 Then
    d = Sheets("KSIĘGA").Range("B4")
    nap = d
    If CzyWstawiać(w, kol) = True Then
     Cells(w, kol) = nap
    End If
  End If
End Sub

'jeżeli komórka zajęta to pytanie
Function CzyWstawiać(w, k As Variant) As Boolean
 CzyWstawiać = True
 If Cells(w, k) <> "" Then
  Dim Msg, Style, Title
  Msg = "KOMÓRKA ZAJĘTA" & Chr(13) & Chr(13) & _
     "Czy na pewno zastąpić?"
  Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton1
  Title = "ZAMIANA"
  wynik = MsgBox(Msg, Style, Title)
  If wynik = vbNo Then
    CzyWstawiać = False
  End If
 End If
End Function

'wciskamy przycisk, szukamy pierwszego wolnego
Sub NastępnyWpis()
  w = 4
  Do
    w = w + 1
  Loop Until Cells(w, 1) = ""
  Cells(w, 1) = Cells(2, 1) + 1
  Cells(w, 1).Select
  WstawDatę
  kolor = Range("B4").Interior.ColorIndex
  'Rows(w).Interior.ColorIndex = kolor
  Range(Cells(w, 1), Cells(w, 13)).Interior.ColorIndex = kolor
End Sub

Sub Zapisz()
  ActiveWorkbook.Save
End Sub

Sub koniec()
  Dim Msg, Style, Title
  Msg = "Czy na pewno chcesz skończyć?"
  Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
  Title = "KONIEC"
  wynik = MsgBox(Msg, Style, Title)
  If wynik = vbYes Then
    Application.Quit
  End If
End Sub

Sub NagłówkiONOFF()
  If ActiveWindow.DisplayHeadings = False Then ActiveWindow.DisplayHeadings = True Else ActiveWindow.DisplayHeadings = False
End Sub
Sub AutoFiltrONOFF()
  Range("B6").Select
  Selection.AutoFilter
End Sub
Sub SkokKsiążka()
  Sheets("KSIĘGA").Select
End Sub
Sub SkokPar()
  Sheets("PAR").Select
End Sub
Sub SkokKarta()
  Sheets("KARTA").Select
End Sub
Sub SkokZastępstwa()
  Sheets("ROZL").Select
End Sub

'kolejna strona w księdze
Sub NastępnaStrona()
  'bierzemy numer z tego drugiego, bo mogło być dwie strony
  s = Sheets("KARTA").Range("G2")
  s = s + 1
  Sheets("KARTA").Range("G2") = s
  'Sheets("KARTA").Range("E2") = Sheets("KARTA").Range("G2")
End Sub
Sub PoprzedniaStrona()
  'bierzemy numer z tego drugiego, bo mogło być dwie strony
  s = Sheets("KARTA").Range("G2")
  s = s - 1
  Sheets("KARTA").Range("G2") = s
  'Sheets("KARTA").Range("E2") = Sheets("KARTA").Range("G2")
End Sub

Sub NicNieRób()

End Sub

Sub PokażWszystko()
On Error GoTo błąd
  ActiveSheet.ShowAllData
  Application.ScreenUpdating = False
  w = 5
  Do
    w = w + 1
  Loop Until Sheets("KSIĘGA").Cells(w, 1) = ""
  Application.ScreenUpdating = True
  Sheets("KSIĘGA").Cells(w, 1).Select
błąd:
Exit Sub

End Sub

'ostatni komunikat
Dim kom As Variant
Dim ŁĄ As Variant 'gdy kilka wierszy zaznaczone
Dim dataPOP As Variant

'a może zaznaczyć dowolną datę i z tej wydruk
Sub TwórzZAST()
On Error GoTo błąd
Dim ocell As Range
  'Application.ScreenUpdating = False
  
  arkusz = ActiveSheet.Name
  w = Selection.Row
  k = Selection.Column
  data = Sheets("KSIĘGA").Cells(w, 2)
  dataPOP = data 'zapamiętujemy na wszelki wypadek
  dzi = Weekday(data)
  Select Case dzi
  Case 1
    dzie = "niedziela"
  Case 2
    dzie = "poniedziałek"
  Case 3
    dzie = "wtorek"
  Case 4
    dzie = "środa"
  Case 5
    dzie = "czwartek"
  Case 6
    dzie = "piątek"
  Case 7
    dzie = "sobota"
  End Select
  If data = "" Then
    MsgBox "NIE WYBRANO WIERSZA Z DANYMI"
    Exit Sub
  End If
  
  'sprawdzamy czy wybrano kilka wierszy - tylko te wrzucamy do zestawień
  'ale tylko te z jednej, pierwszej daty
  ŁĄ = 0
  For Each ocell In Selection
    ŁĄ = ŁĄ + 1
  Next
  If ŁĄ > 1 Then
    Dim Msg, Style, Title
    Msg = "WYBRANO KILKA WIERSZY" & Chr(13) & Chr(13) & _
       "Czy tworzyć zestawienia TYLKO DLA TYCH WIERSZY?" & Chr(13) & _
       "(wybrane wiersze muszą mieć tą samą datę!)"
    Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton1
    Title = "TWÓRZ"
    wynik = MsgBox(Msg, Style, Title)
    If wynik = vbYes Then 'zestawienia tylko dla nich
     'zapamiętać wiersze zaznaczone
     'For Each ocell In Selection
     ' wiersz = ocell.Row
     ' 'Sheets("KSIĘGA").Cells(wiersz, 2) = 1 'wpisujemy na razie pierwszy dzień
     ' Sheets("OBSŁUGA").Cells(wiersz, 20) = Sheets("KSIĘGA").Cells(wiersz, 2)
     'Next
     
     'wpisz wszystkim wierszom z tej daty 1
     wi = 4
     Do
      dat = Sheets("KSIĘGA").Cells(wi, 2)
      If dat = data Then Sheets("KSIĘGA").Cells(wi, 2) = #1/1/1900#
      wi = wi + 1
     Loop Until Sheets("KSIĘGA").Cells(wi, 2) = ""
     'a teraz wybranym wierszom wpisać datę poprawną
     For Each ocell In Selection
      wiersz = ocell.Row
      Sheets("KSIĘGA").Cells(wiersz, 2) = data
     ' Sheets("OBSŁUGA").Cells(wiersz, 20) = Sheets("KSIĘGA").Cells(wiersz, 2)
     Next
    Else
      Cells(w, k).Select
      Exit Sub
    End If
  End If
  Cells(w, k).Select
  
  'przefiltrować albo wyszukać wszystkie - sort i kolejne
  'sortuj i wyszukaj kolejne
  SortujDKG
  wi = 4
  ko = 2
  Do
    wi = wi + 1
    If wi > 10000 Then
      MsgBox "chyba nie ma takiej daty"
      Exit Sub
    End If
  Loop Until Cells(wi, 2) = data
  
  n1 = " " & "ZASTĘPSTWA " & data & " (" & dzie & ")"
  n01 = "ZASTĘPSTWA " & data & " (" & dzie & ")"
  Sheets("KARTA").Columns("B:B").ClearContents
  Sheets("KARTA").Range("C150:C350").ClearContents
  Sheets("KARTA").Columns("D:E").ClearContents
  Sheets("KARTA").Range("D3") = data & " (" & dzie & ")"
  'wszystkie pola trzeba schować a potem będziemy je odkrywać pojedynczo
  Sheets("KARTA").Rows("5:350").RowHeight = 0
  Sheets("KARTA").Rows(20).RowHeight = 18
  Sheets("KARTA").Rows(100).RowHeight = 18
  Sheets("KARTA").Rows(150).RowHeight = 18
  
  'teraz nauczycieli wyszukujemy za pomocą obsługi i unikatowych
  Sheets("OBSŁUGA").Columns("A:C").ClearContents 'nauczyciele nieobecni
  Sheets("OBSŁUGA").Columns("F:G").ClearContents 'nauczyciele zastępujący
  Sheets("OBSŁUGA").Columns("I:N").ClearContents 'klasy ze zmianami
  
  'przepisać wpisy z księgi do obsługi
  wj = wi
  wo = 1
  Do
    Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 1) = Cells(wj, 7) 'skrót nauczyciela
    Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 2) = Cells(wj, 12) 'skrót zwolnienia
    Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 6) = Cells(wj, 8) 'skrót nauczyciela zastępcy
    Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 9) = Cells(wj, 3) 'skrót klasy
    Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 17) = Cells(wj, 13) 'od godziny nieobecność
    'klasę łączoną wklejamy 50 komórek dalej, a potem i tak WybierzPojednym dobrze bo do 100 sprawdza
    Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo + 50, 9) = Cells(wj, 4) 'skrót klasy 1
    
    'gdy puste OPIS i RODZAJ to daj sygnał, że trzeba coś wpisać
    If Cells(wj, 10) = "" And Cells(wj, 11) = "" Then
      Cells(wj, 10).Select
      Msg = "OPIS i RODZAJ są psute" & Chr(13) & Chr(13) & _
       "Czy chcesz poprawić ten wpis?"
      Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton1
      Title = "POPRAW"
      wynik = MsgBox(Msg, Style, Title)
      If wynik = vbYes Then
        GoTo błąd
      End If
    End If
    
    wj = wj + 1
    wo = wo + 1
    Cells(wj - 1, k).Select
  Loop Until Cells(wj, 2) <> data

  'wybieranie po jednym skrócie z listy na karcie OBSŁUGA
  WybierzPoJednym 1, 3
  WybierzPoJednym 6, 7
  WybierzPoJednym 9, 10
  'KlasyRozdziel 'klasy łączone dodatkowo rozdzielamy
  
  'w obsłudze są nauczyciele pojedynczy w kolumnie B
  n2 = " " & "nieobecni nauczyciele: "
  n02 = "nieobecni nauczyciele: "
  wo = 1
  Do
    nau = Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 3)
    nau = DajNazwę(nau, 3)
    zwo = Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 4)
    zwo = DajNazwę(zwo, 17)
    cza = Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 8)
    If cza = 0 Then cza = ""
    If cza <> "" Then cza = " od godz. " & Format(cza, "h:m")
    
    If zwo = "" Then wpis = nau Else wpis = nau & " (" & zwo & cza & ")"
    wpis1 = nau & cza
    
    Sheets("KARTA").Cells(wo + 4, 4) = wpis
    Sheets("KARTA").Rows(wo + 4).RowHeight = 18
    Sheets("KARTA").Rows(wo + 4).Rows.AutoFit
    If wo > 5 Then MsgBox "nieobecni nauczyciele zostali zapisani, ale należy ich odsłonić"
    n2 = n2 & wpis1 & ", "
    n02 = n02 & wpis1 & ", "
    wo = wo + 1
  Loop Until Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 3) = ""
  
  'otwieramy plik do zapisu
  plik = "c:\www\zast.txt"
  'zapisanie z datą - archiwum, ale usunąć wszelkie formatowania
  d = Format(Date, "yyyy-mm-dd")
  kopia = "c:\www\zast " + d + ".txt"
  
  Open plik For Output As #1
  Print #1, n1
  Print #1, n2
  Print #1, ""
  Open kopia For Output As #2
  Print #2, n01
  Print #2, n02
  Print #2, ""
  
  'gdy są komunikaty ale najlepiej na początku bo w ZAST.TXT musi być na początku
  'w zmiennej kom jest ostatni komunikat i on też będzie przypisany do wpisów z przedmiotem KOM
  wj = wi
  wk = 19 'wiersze komunikatów
  Do
    ro = Cells(wj, 11)
    If ro = "KOM" Then
      kom = Cells(wj, 10)
      Sheets("KARTA").Cells(wk, 2) = "KOMUNIKAT"
      Sheets("KARTA").Cells(wk, 4) = LTrim(kom)
      Sheets("KARTA").Rows(wk).RowHeight = 22.5
      Sheets("KARTA").Rows(wk).Rows.AutoFit
      wk = wk - 1
      Print #1, " " & "KOMUNIKAT: " & LTrim(kom)
      Print #1, ""
      Print #2, "KOMUNIKAT: " & LTrim(kom)
      Print #2, ""
    End If
    wj = wj + 1
    Cells(wj - 1, k).Select
  Loop Until Cells(wj, 2) <> data
  
  'a teraz cała reszta
  wj = wi
  wo = 1
  Do
    'to są skróty
    kl1 = Cells(wj, 3)
    kl1n = DajNazwę(kl1, 5)
    klł = kl1n 'klasa łączona
    kl2 = Cells(wj, 4)
    If kl2 <> "" Then
      kl2n = DajNazwę(kl2, 5)
      'klł = Mid(kl1, 1, 2) + "-" + Mid(kl2, 2, 1) + " " + Mid(kl1, 3, 10)
      klł = kl1 + "-" + kl2
    End If
    
    gr = Cells(wj, 5)
    grn = gr
    'grn = DajNazwę(gr, 7)
    go = Cells(wj, 6)
    If go <> "" Then go = "lekcja " & go
    na = Cells(wj, 8)
    nan = DajNazwę(na, 3)
    pr = Cells(wj, 9)
    prn = DajNazwę(pr, 9)
    op = Cells(wj, 10)
    ro = Cells(wj, 11)
    
  'wypisuj wszystkie prócz komunikatów
  If ro <> "KOM" Then
    
    ro = DajNazwę(ro, 13)
    If ro <> "" Then ro = "" 'ro = " (" & ro & ")"
    rz = Cells(wj, 12)
    rz = DajNazwę(rz, 17)
    If rz <> "" Then rz = " (" & rz & ")"

    '********** WPISY DO KSIĘGI ************************************
    If gr = "" Then wpis1 = klł Else wpis1 = klł & " [" & grn & "]"
    n = "  " & wpis1
    n0 = wpis1
    Sheets("KARTA").Cells(wo + 20, 2) = LTrim(wpis1)
    wp = " " & nan & " " & prn & " "
    wpis2 = go & " " & LTrim(wp) & op & ro
    n1 = "  " & wpis2
    n01 = wpis2
    Sheets("KARTA").Cells(wo + 20, 4) = LTrim(wpis2)
    Sheets("KARTA").Rows(wo + 20).RowHeight = 22.5
    Sheets("KARTA").Rows(wo + 20).Rows.AutoFit
    
    Print #1, n & n1
    Print #2, n0 & n01
  End If
    wo = wo + 1
    wj = wj + 1
    
    Cells(wj - 1, k).Select
  Loop Until Cells(wj, 2) <> data
    
  Print #1, ""
  Print #1, " " & "KONIEC " & data
  Close #1
  Print #2, ""
  Print #2, "KONIEC " & data
  Close #2
  
  '********** KLASY I NAUCZYCIELE PODPISY ***************************
  wo = 1
  Do
    nau = Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 7)
    nau = DajNazwę(nau, 3)
    Sheets("KARTA").Cells(wo + 100, 4) = nau
    Sheets("KARTA").Rows(wo + 100).RowHeight = 18
    wo = wo + 1
  Loop Until Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 7) = ""
  wo = 1
  Do
    kla = Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 10)
    kla = DajNazwę(kla, 5)
    Sheets("KARTA").Cells(wo + 100, 2) = kla
    Sheets("KARTA").Rows(wo + 100).RowHeight = 18
    wo = wo + 1
  Loop Until Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 10) = ""

  'na wszelki wypadek bo coś zmieniało format
  With Sheets("KARTA").Range("D151:D350").Font
    .FontStyle = "Pogrubiony"
    .Size = 14
  End With

  '********** PASKI DLA KLAS ****************************************
  'a teraz paski dla klas od wiersza 151
  wo = 1 'wiersz z obsługi
  wx = 151 'wiersz do którego wpis klasy na karcie
  Do
    kla = Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 10)
    kla = DajNazwę(kla, 5)
    Sheets("KARTA").Cells(wx, 2) = kla
    'czy ta data coś robi - pod spodem następna
    Sheets("KARTA").Cells(wx, 3) = data
    Sheets("KARTA").Rows(wx).RowHeight = 40
    Sheets("KARTA").Rows(wx).Rows.AutoFit
    'i teraz trzeba przelecieć po wszystkich wpisach to co zgodne z wybraną klasą
    'jeszcze posortowane według dat - wi pierwszy wiersz tej daty
    wj = wi
    Do
      'wpis od razu n apoczątku i tylko raz nawet gdy nie trzeba
      kl1 = Cells(wj, 3)
      kl1n = DajNazwę(kl1, 5)
      klł = kl1n 'klasa łączona
      kl2 = Cells(wj, 4)
      If kl2 <> "" Then
        kl2n = DajNazwę(kl2, 5)
        klł = Mid(kl1, 1, 2) + "-" + Mid(kl2, 2, 1) + " " + Mid(kl1, 3, 10)
      End If
    
      gr = Cells(wj, 5)
      If gr = "" Then gr = "" Else gr = " [" & gr & "] "
      'gr = DajNazwę(gr, 7)
      go = Cells(wj, 6)
      If go <> "" Then go = "lekcja " & go
      na = Cells(wj, 8)
      na = DajNazwę(na, 3)
      pr = Cells(wj, 9)
      prn = DajNazwę(pr, 9)
      
      If pr = "KOM" Then
        op = kom
      Else
        op = Cells(wj, 10)
      End If
      'If pr = "" Then pr = "" Else pr = " [" & pr & "] "
      wp = go & " " & na & " " & prn & " " '& pr
      dlwp = Len(gr & LTrim(wp))
      wpis = gr & LTrim(wp) & op
      
      Sheets("KARTA").Cells(wx, 2) = kla
      'dzień tygodnia
      Sheets("KARTA").Range("H1") = Weekday(data)
      Sheets("KARTA").Cells(wx, 3) = data & " " & Chr(10) & Sheets("KARTA").Range("I1")
      
      If kla = kl1n Then 'gdy napisy z obsługi=napi z księgi to wstawiamy
        Sheets("KARTA").Cells(wx, 4) = LTrim(wpis)
        Sheets("KARTA").Rows(wx).RowHeight = 40
        Sheets("KARTA").Rows(wx).Rows.AutoFit
      With Sheets("KARTA").Cells(wx, 4).Characters(START:=dlwp, Length:=500).Font
      .FontStyle = "Kursywa"
      .Size = 13
      End With
        wx = wx + 1
      End If '
      'jest łączone
      If kl2 <> "" Then 'pojedyncza klasa
      If kla = kl2n Then
        Sheets("KARTA").Cells(wx, 4) = LTrim(wpis)
        Sheets("KARTA").Rows(wx).RowHeight = 40
        Sheets("KARTA").Rows(wx).Rows.AutoFit
      With Sheets("KARTA").Cells(wx, 4).Characters(START:=dlwp, Length:=500).Font
      .FontStyle = "Kursywa"
      .Size = 13
      End With
        wx = wx + 1
      End If
      End If
      
      wj = wj + 1 'wiersz w księdze
      Cells(wj - 1, k).Select
    Loop Until Cells(wj, 2) <> data
      
    wo = wo + 1
    wx = wx + 1
  Loop Until Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 10) = ""
  '********** KONIEC - PASKI DLA KLAS ****************************************

  '********** PASKI DLA NAUCZYCIELI ****************************************
  'a teraz paski dla klas od wiersza 151
  wo = 1 'wiersz z obsługi
  wx = 251 'wiersz do którego wpis klasy na karcie
  Do
    nau = Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 7) 'skrót
    nau = DajNazwę(nau, 3) 'pełna nazwa
    If nau <> "" Then
      Sheets("KARTA").Cells(wx, 2) = nau
      'dzień tygodnia
      Sheets("KARTA").Range("H1") = Weekday(data)
      Sheets("KARTA").Cells(wx, 3) = data & " " & Chr(10) & Sheets("KARTA").Range("I1")
      Sheets("KARTA").Rows(wx).RowHeight = 40
      Sheets("KARTA").Rows(wx).Rows.AutoFit
    End If
    'i teraz trzeba przelecieć po wszystkich wpisach to co zgodne z wybranym nauczycielem
    wj = wi 'pierwszy wiersz zgodny z datą w księdze - reszta ładnie posortowana
    Do
      'wpis od razu n apoczątku i tylko raz nawet gdy nie trzeba
      kl1 = Cells(wj, 3)
      kl1n = DajNazwę(kl1, 5)
      klł = kl1n 'klasa łączona
      kl2 = Cells(wj, 4)
      If kl2 <> "" Then
        kl2n = DajNazwę(kl2, 5)
        klł = Mid(kl1, 1, 2) + "-" + Mid(kl2, 2, 1) + " " + Mid(kl1, 3, 10)
      End If
      
      gr = Cells(wj, 5)
      If gr = "" Then gr = " " Else gr = " [" & gr & "] "
      'gr = DajNazwę(gr, 7)
      go = Cells(wj, 6)
      If go <> "" Then go = "lekcja " & go
      na = Cells(wj, 8)
      na = DajNazwę(na, 3)
      pr = Cells(wj, 9)
      prn = DajNazwę(pr, 9)
      
      If pr = "KOM" Then
        op = kom
      Else
        op = Cells(wj, 10)
      End If
      'If pr = "" Then pr = "" Else pr = " [" & pr & "] "
      'wp = go & " " & na & " " & prn & " " '& pr
      'If pr = "" Then pr = "" Else pr = " [" & pr & "] "
      'op = Cells(wj, 10)
      ro = Cells(wj, 11)
      ro = DajNazwę(ro, 13)
      If ro <> "" Then ro = " (" & ro & ")"
      wp = go & " " & prn & " " '& pr
      dlwp = Len(klł & gr & LTrim(wp))
      wpis = klł & gr & LTrim(wp) & op & ro
      
      If (na <> "") And (nau = na) Then
        Sheets("KARTA").Cells(wx, 4) = wpis
        Sheets("KARTA").Rows(wx).RowHeight = 40
        Sheets("KARTA").Rows(wx).Rows.AutoFit
      With Sheets("KARTA").Cells(wx, 4).Characters(START:=dlwp, Length:=500).Font
      .FontStyle = "Kursywa"
      .Size = 13
      End With
        wx = wx + 1
      End If
      wj = wj + 1 'wiersz w księdze
      Cells(wj - 1, k).Select
    Loop Until Cells(wj, 2) <> data
      
    wo = wo + 1
    wx = wx + 1
  Loop Until Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 7) = ""
  '********** KONIEC - PASKI DLA NAUCZYCIELI ****************************************
  
  SortujNUM
  If ŁĄ > 1 Then
    wi = 4
    Do
      dat = Sheets("KSIĘGA").Cells(wi, 2)
      If dat = #1/1/1900# Then Sheets("KSIĘGA").Cells(wi, 2) = data
      wi = wi + 1
    Loop Until Sheets("KSIĘGA").Cells(wi, 2) = ""
  End If
  Application.ScreenUpdating = True
  SkokKarta
  Range("B20").Select
Exit Sub
błąd:
  SortujNUM
  If ŁĄ > 1 Then
    wi = 4
    Do
      dat = Sheets("KSIĘGA").Cells(wi, 2)
      If dat = #1/1/1900# Then Sheets("KSIĘGA").Cells(wi, 2) = data
      wi = wi + 1
    Loop Until Sheets("KSIĘGA").Cells(wi, 2) = ""
  End If
  Application.ScreenUpdating = True
  'gdy prawdziwy błąd to komunikat
  'gdy poprawiamy wpis bo brak OPISU i RODZAJU to bez komunikatu
  If Title <> "POPRAW" Then MsgBox "błąd w procedurze TwórzZAST"
End Sub

'kolumna - w niej skrót a otrzymujemy z jednej w lewo - nazwa właściwa
Function DajNazwę(skrót, kolumna As Variant) As Variant
  Sheets("OBSŁUGA").Range("E1") = skrót
  Sheets("OBSŁUGA").Range("E2") = kolumna
  w = Sheets("OBSŁUGA").Range("E6")
  DajNazwę = CStr(Sheets("PAR").Cells(w, kolumna - 1))
End Function'w arkuszu OBSŁUGA są już wpisane skróty do kolumny SKĄD
'i teraz w kolumnie DOKĄD wypisujemy po jednym
'skąd - kolumna 1,2...
'dokąd - kolumna 1,2..
Sub WybierzPoJednym(skąd, dokąd As Variant)
  k = skąd
  w = 1
  k1 = dokąd
  w1 = 1
  Do
    nap = Sheets("OBSŁUGA").Cells(w, k)
    nap1 = Sheets("OBSŁUGA").Cells(w1, k1)
    If nap1 = "" Then 'gdy pusta komórka
      Sheets("OBSŁUGA").Cells(w1, k1) = nap
      w = w + 1
      w1 = 1
    Else
      If nap1 = nap Then 'gdy już jest element
        w = w + 1
        w1 = 1
      Else 'gdy element różny
        w1 = w1 + 1
      End If
    End If
  Loop Until w > 1000
End Sub

Sub DrukujKarta()
On Error GoTo błąd
  strona = Sheets("KARTA").Range("G2")
  nr = 1
  wiersz = ActiveSheet.HPageBreaks(nr).Location.Row

powrót:
  If wiersz > 100 Then 'tylko jedna strona wpisów, na drugiej podpisy
    'pierwsza kartka
    zakres = "$B$2:$E$99"
    Sheets("KARTA").Range("E2") = "s." & strona
    ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = zakres
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
    strona = strona + 1
  End If
  
  If wiersz < 100 Then 'wpisów więcej niż na jednej stronie a na trzeciej podpisy
    'pierwsza kartka
    zakres = "$B$2:$E$" & wiersz - 1
    Sheets("KARTA").Range("E2") = "s." & strona
    ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = zakres
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
    strona = strona + 1
    
    'i trzeba by pomyśleć co by było gdyby było jeszcze więcej wpisów
    'ale jak zaczniemy badać to będzie błąd
    'można by wcześniej przebadać i do tablicy
    'nr = nr + 1
    'wiersz = ActiveSheet.HPageBreaks(nr).Location.Row
    
    'druga kartka
    zakres = "$B$" & wiersz & ":$E$99"
    Sheets("KARTA").Range("E" & wiersz) = "s." & strona
    ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = zakres
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
    strona = strona + 1
  End If

  'ostatnia kartka - PODPISY
  CzyDrukować = Sheets("KARTA").Range("I2")
  If CzyDrukować = True Then
   zakres = "$B$100:$E$149"
   Sheets("KARTA").Range("E100") = "s." & strona
   ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = zakres
   ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
   strona = strona + 1
  End If
  Sheets("KARTA").Range("G2") = strona
  ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""
Exit Sub
błąd:
  If wiersz = "" Then wiersz = 101
  GoTo powrót
  ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""

End Sub

Sub DrukujPaski()
  zakres = "$B$151:$D$350"
  CzyDrukować = Sheets("KARTA").Range("J2")
  If CzyDrukować = False Then zakres = "$B$251:$D$350"
  ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = zakres
  ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
  ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""
End Sub


'jest już wpisane coś a my tylko kopiujemy
Sub SkopiujWpis()
On Error GoTo błąd
  w = Selection.Row
  k = Selection.Column
  data = Sheets("KSIĘGA").Cells(w, 2)
  If data = "" Then
    MsgBox "NIE WYBRANO WIERSZA Z DANYMI"
    Exit Sub
  End If
  'kolor
  kol = Cells(w, k).Interior.ColorIndex
  
  'szukaj pierwszego wolnego - sprawdzamy daty
  wi = 4
  Do
    wi = wi + 1
  Loop Until Cells(wi, 2) = ""
  'a teraz kopiujemy
  For ko = 1 To 13
    Cells(wi, ko) = Cells(w, ko)
    Cells(wi, ko).Interior.ColorIndex = kol
  Next ko
  Cells(wi, 1) = Cells(2, 1) + 1 'kolejny numer
Exit Sub
błąd:
  MsgBox "błąd w procedurze SkopiujWpis"
End Sub

Sub UsuńWpis()
  w = Selection.Row
  k = Selection.Column
  data = Sheets("KSIĘGA").Cells(w, 2)
  If data = "" Then
    MsgBox "NIE WYBRANO WIERSZA Z DANYMI"
    Exit Sub
  End If
  
  Dim Msg, Style, Title
  Msg = "USUWANIE WPISU" & Chr(13) & Chr(13) & _
     "Czy na pewno usunąć cały wiersz?"
  Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
  Title = "USUŃ"
  wynik = MsgBox(Msg, Style, Title)
  If wynik = vbYes Then
    Rows(w).Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
  End If
  Cells(w, k).Select
End Sub

Sub WstawWiersz()
  w = Selection.Row
  k = Selection.Column
  Dim Msg, Style, Title
  Msg = "WSTAWIANIE PUSTEGO WIERSZA" & Chr(13) & Chr(13) & _
     "Czy na pewno wstawić pusty wiersz POD WYBRANYM?" & Chr(13) & Chr(13) & _
     "(wszystkie wiersze poniżej zostaną przenumerowane)"
  Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
  Title = "WSTAW"
  wynik = MsgBox(Msg, Style, Title)
  If wynik = vbYes Then
    Rows(w + 1).Select
    Selection.EntireRow.Insert
    Cells(w + 1, 1) = Cells(w, 1) + 1
    Cells(w + 1, 2) = Cells(w, 2)
    Msg = "Czy przenumerować następne wiersze (+1)?"
    Title = "NUMERUJ"
    wynik = MsgBox(Msg, Style, Title)
    If wynik = vbYes Then
      w = w + 2
      Do
        Cells(w, 1) = Cells(w, 1) + 1
        w = w + 1
      Loop Until Cells(w, 1) = ""
    End If
  End If
  
End Sub

'wyliczamy daty i skaczemy do arkusza ROZL
Sub RozliczenieZastępstwPRZED()
  'wyliczyć po jednej dacie
  Application.ScreenUpdating = False
  wj = 5
  Do
    Sheets("OBSŁUGA").Cells(wj, 11) = Cells(wj, 2) 'data
    wj = wj + 1
  Loop Until Cells(wj, 2) = ""
  WybierzPoJednym 11, 12
  'daty po jednej w kolumnie 12
  'ile jest tych dat
  wj = 1
  Do
    wj = wj + 1
  Loop Until Cells(wj, 12) = ""

  'Sheets("ROZL").Range("H3") = Date - 30 'Sheets("OBSŁUGA").Cells(1, 12)
  Sheets("ROZL").Range("H4") = Date 'Sheets("OBSŁUGA").Cells(wj, 12)
  r = Year(Date)
  m = Month(Date)
  d = 1
  Sheets("ROZL").Range("H3").FormulaR1C1 = "=DATE(" & r & "," & m & ",1)"
  Sheets("ROZL").Range("H6") = Date
  'można by jeszcze od razu ustawić początek ikoniec miesiąca
  SkokZastępstwa
  Range("H3").Select 'ustawiamy się w ROZL na pierwszej dacie
End Sub

Sub RozliczenieZastępstwJEDEN()
  n = Sheets("OBSŁUGA").Range("E13")
  nau = Sheets("PAR").Cells(1 + n, 3)
  Sheets("OBSŁUGA").Range("A1") = nau
  Sheets("OBSŁUGA").Range("C1") = nau
  RozliczenieZastępstwPO
  'usunąć zapis w obsłudze
  Sheets("OBSŁUGA").Columns("A:C").ClearContents
  Sheets("OBSŁUGA").Range("E13") = ""
  SkokZastępstwa
End Sub

Sub RozliczenieZastępstwPO()
  Application.ScreenUpdating = False
  kob = "Stwierdzam pod odpowiedzialnością służbową, że powyższe godziny odbyłam i dokonałam zapisu w dzienniku lekcyjnym."
  fac = "Stwierdzam pod odpowiedzialnością służbową, że powyższe godziny odbyłem i dokonałem zapisu w dzienniku lekcyjnym."
    
    dataOD = Sheets("ROZL").Range("H3")
    dataDO = Sheets("ROZL").Range("H4")
    Sheets("ROZL").Range("B6") = "Rozliczenie zastępstw   (" & dataOD & " - " & dataDO & ")"
    
    'autmat czy pytać za każdym razem
    'czy podgląd wydruku
    CzyPodgląd = Sheets("OBSŁUGA").Range("E12")
    
    'przelatujemy od daty do daty i nauczycieli potem po jednym
  'a jeśli drukujemy tylko jednego wybranego to od razu do rozliczania
  'jak - tu siedzi numer wybranego nauczyciela z listy
  jak = Sheets("OBSŁUGA").Range("E13")
  If jak = "" Then
    Sheets("OBSŁUGA").Columns("A:C").ClearContents
    wk = 5
    wo = 1
    Do
      data = Sheets("KSIĘGA").Cells(wk, 2)
      nr = Sheets("KSIĘGA").Cells(wk, 1)
      If (data >= dataOD) And (data <= dataDO) Then
        nau = Sheets("KSIĘGA").Cells(wk, 8)
        If nau <> "" Then
          Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 1) = nau
          'Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 2) = nr
          wo = wo + 1
        End If
      End If
      wk = wk + 1
    Loop Until Sheets("KSIĘGA").Cells(wk, 2) = ""
    
    WybierzPoJednym 1, 3
    'już mamy po jednym nauczycielu
    
  End If 'gdy nie ma pojedynczego
    
    Application.ScreenUpdating = True
    Sheets("ROZL").Range("F3") = "Bobowa, dnia: " & CDate(Sheets("ROZL").Range("H6"))
    'wybieramy nauczycieli i odszukujemy w księdze znów od daty do daty
    'po wszystkich na razie - chyba że wolno będzie to trzeba będzie od daty do daty po przesortowaniu
    wo = 1 'wiersz w obsłudze - tu nauczyciele
    Do 'obsługa
     Sheets("ROZL").Range("C8:F37").ClearContents
     Sheets("ROZL").Rows("8:37").RowHeight = 16.5
     
     sNAU = Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 3) 'pobieramy nauczyciela z obsługi
     sNAUCZ = DajNazwę(sNAU, 3)
     Sheets("ROZL").Range("B3") = sNAUCZ
     wr = 8 'wiersz w rozliczeniach
     wk = 5 'wiersz w księdze
     zpt = 0 'ilość zajęć praktycznych
     zt = 0 'iość zajęć teoretycznych
     izas = 0 'ilość zastępstw
     Do
      data = Sheets("KSIĘGA").Cells(wk, 2)
      If (data >= dataOD) And (data <= dataDO) Then
        nau = Sheets("KSIĘGA").Cells(wk, 8) 'pobieramy nauczyciela z księgi
        If nau = sNAU Then 'znalazło nauczyciela z przedziału dat
        If Sheets("KSIĘGA").Cells(wk, 11) = "ZAS" Then 'ale jeszcze musi być zastępstwo
          izas = izas + 1
          Sheets("ROZL").Cells(wr, 3) = data
          kla1 = Sheets("KSIĘGA").Cells(wk, 3)
          kla2 = Sheets("KSIĘGA").Cells(wk, 4)
          If kla2 <> "" Then
            kla = kla1 & "-" & kla2
          Else
            kla = kla1
          End If
          Sheets("ROZL").Cells(wr, 4) = kla
          Sheets("ROZL").Cells(wr, 5) = 1
          
          prz = Sheets("KSIĘGA").Cells(wk, 9)
          gru = Sheets("KSIĘGA").Cells(wk, 5)
          god = Sheets("KSIĘGA").Cells(wk, 6)
          'a teraz można by sprawdzać czy zapis godzinowy typu 3,4,5,6 i wstawić 4 godziny
          'obsługa przecinków w OBSŁUGA U2
          Sheets("OBSŁUGA").Range("U2") = god
          'są godziny łącznie po przecinku
          'If Sheets("OBSŁUGA").Range("V2") > 0 Then
          '  Sheets("ROZL").Cells(wr, 5) = Sheets("OBSŁUGA").Range("U1")
          'End If
          
          If prz = "ZP" Then
            zpt = zpt + Sheets("OBSŁUGA").Range("U1")
            Sheets("ROZL").Cells(wr, 5) = Sheets("OBSŁUGA").Range("U1")
          Else
            zt = zt + Sheets("OBSŁUGA").Range("U1")
            Sheets("ROZL").Cells(wr, 5) = Sheets("OBSŁUGA").Range("U1")
          End If
          nap = prz & " [" & gru & "] " & god
          Sheets("ROZL").Cells(wr, 6) = nap
      
          wr = wr + 1
        End If
        End If
        
      End If
      wk = wk + 1
     Loop Until Sheets("KSIĘGA").Cells(wk, 2) = ""
      
      'Sheets("ROZL").Range("E40") = wr - 8
      Sheets("ROZL").Range("E39") = zpt
      Sheets("ROZL").Range("E38") = zt
      
      If Right(sNAUCZ, 1) = "a" Then nap = kob Else nap = fac
      Sheets("ROZL").Range("B52") = nap
      
      If izas > 0 Then 'druk tylko gdy były zastępstwa
       'ale jezcze ustawić wiersze
       Application.ScreenUpdating = False
       For i = wr To 37
        Sheets("ROZL").Rows(i).RowHeight = 0
       Next
       Application.ScreenUpdating = True
       If CzyPodgląd = True Then
        ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
       Else
        ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
       End If
      End If
     wo = wo + 1
    Loop Until Sheets("OBSŁUGA").Cells(wo, 3) = ""
   'MsgBox "KONIEC DRUKOWANIA"
  Sheets("OBSŁUGA").Columns("A:C").ClearContents
  SkokKsiążka
End Sub

Sub DataROZLNas()
  w = Selection.Row
  k = Selection.Column
  If (k = 8) And ((w >= 3) And (w <= 6)) Then 'wybrano komórkę z datą
    d = Sheets("ROZL").Cells(w, k)
    d = d + 1
    Sheets("ROZL").Cells(w, k) = d
  Else
    MsgBox "wybierz komórkę z datą, aby ją zmienić"
  End If
End Sub

Sub DataROZLPop()
  w = Selection.Row
  k = Selection.Column
  If (k = 8) And ((w >= 3) And (w <= 6)) Then 'wybrano komórkę z datą
    d = Sheets("ROZL").Cells(w, k)
    d = d - 1
    Sheets("ROZL").Cells(w, k) = d
  Else
    MsgBox "wybierz komórkę z datą, aby ją zmienić"
  End If
End Sub

Sub dataROZLMNas()
  w = Selection.Row
  k = Selection.Column
  If (k = 8) And ((w >= 3) And (w <= 6)) Then 'wybrano komórkę z datą
    d = Sheets("ROZL").Cells(w, k)
    mies = Month(d)
    dni = Sheets("OBSŁUGA").Cells(mies, 16)
    d = d + dni
    Sheets("ROZL").Cells(w, k) = d
  Else
    MsgBox "wybierz komórkę z datą, aby ją zmienić"
  End If
End Sub
Sub dataROZLMPop()
w = Selection.Row
  k = Selection.Column
  If (k = 8) And ((w >= 3) And (w <= 6)) Then 'wybrano komórkę z datą
    d = Sheets("ROZL").Cells(w, k)
    mies = Month(d) - 1
    If mies = 0 Then mies = 12
    dni = Sheets("OBSŁUGA").Cells(mies, 16)
    d = d - dni
    Sheets("ROZL").Cells(w, k) = d
  Else
    MsgBox "wybierz komórkę z datą, aby ją zmienić"
  End If
End Sub

'do czego to miało służyć?
Sub RozliczenieZastępstwPUSTY()
  kob = "Stwierdzam pod odpowiedzialnością służbową, że powyższe godziny odbyłam i dokonałam zapisu w dzienniku lekcyjnym."
  fac = "Stwierdzam pod odpowiedzialnością służbową, że powyższe godziny odbyłem i dokonałem zapisu w dzienniku lekcyjnym."
    
    dataOD = Sheets("ROZL").Range("H3")
    dataDO = Sheets("ROZL").Range("H4")
    Sheets("ROZL").Range("B6") = "Rozliczenie zastępstw   (" & dataOD & " - " & dataDO & ")"
    Sheets("OBSŁUGA").Columns("A:C").ClearContents
    Sheets("ROZL").Range("C8:F37").ClearContents
    Sheets("ROZL").Range("E38") = ""
    Sheets("ROZL").Range("E39") = ""
    'autmat czy pytać za każdym razem
    'czy podgląd wydruku
    CzyPodgląd = Sheets("OBSŁUGA").Range("E12")
    nrnaucz = Sheets("OBSŁUGA").Range("E13")
    naucz = Sheets("PAR").Cells(nrnaucz + 1, 2)
    Sheets("ROZL").Range("B3") = naucz
     
    Sheets("ROZL").Range("F3") = "Bobowa, dnia: " & CDate(Sheets("ROZL").Range("H6"))
    
    Application.ScreenUpdating = False
       For i = 8 To 37
        Sheets("ROZL").Rows(i).RowHeight = 16.5
       Next
       Application.ScreenUpdating = True
       If CzyPodgląd = True Then
        ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
       Else
        ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
       End If
End Sub

Sub RozliczFiltrujDatami()
  datOD = Sheets("ROZL").Range("H3")
  datDO = Sheets("ROZL").Range("H4")
  SkokKsiążka
  krOD = ">=" & datOD
  krDO = "<=" & datDO
  Selection.AutoFilter Field:=2, _
  Criteria1:=krOD, Operator:=xlAnd, _
  Criteria2:=krDO
End Sub


'BRAKI w edzienniku ***************************************************

Sub BRAKI()
 Dim Msg, Style, Title
 Msg = "BRAKI w eDZIENNIKU" & Chr(13) & Chr(13) & _
    "wykonaj następujące czynności:" & Chr(13) & _
    "1. eDziennik - przygotuj dokument PDF z brakami" & Chr(13) & _
    "  Wydruki i zestawienia - Zestawienia Dyrektora - Kontrola - Braki w dziennikach" & Chr(13) & _
    "2. Otwórz PDF z brakami, zaznacz wszystko CTRL+A i skopiuj CTRL+C" & Chr(13) & _
    "3. Wklej skopiowane dane do zakładki BRA tego arkusza" & Chr(13) & _
    "  użyj przycisku WKLEJ" & Chr(13) & _
    "4. Teraz możesz uruchomić wyszukiwanie braków" & Chr(13) & Chr(13) & _
    "Czy na pewno wyszukać braki?"
 Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton1
 Title = "BRAKI w eDzienniku"
 wynik = MsgBox(Msg, Style, Title)
 If wynik = vbYes Then
  Sheets("BRA").Select
  'KonwertujdoBRA
  'SzukajBraków
 End If
  
End Sub

'nowa wersja konwertowania
'tworzymy PDF
'otwieramy w ARXI
'zaznaczamy wszystko, kopiujemy i wklejamy do zakłądki zPDF
Sub WklejzPDF()
 pdf = "BRA"
 Sheets(pdf).Select
 Cells.Select
 Selection.ClearContents
 Range("A1").Select
 ActiveSheet.Paste
 Range("A1").Select
End Sub

Sub KonwertujdoBRA()
On Error GoTo błąd
 pdf = "BRA"
 bra = "BRA"
 'czyszczenie
 Sheets(pdf).Select
 Columns("B:Z").Select
 Selection.ClearContents
 Range("A1").Select
 
 'szukamy ostatniego wiersza danych
 w = 10000
 Do
  w = w - 1
 Loop Until Sheets(pdf).Cells(w, 1) <> ""
 wp = w
 'a teraz od przodu
 w = 1
 w1 = 1
 Do
  wie = Sheets(pdf).Cells(w, 1)
  r = Right(wie, 1)
  If r = "x" Then
   w1 = w1 + 1
   Sheets(bra).Cells(w1, 2) = wie
   'od razu rozdzielamy
   'NAZWISKO - do nawiasu "("
   naw = InStr(1, wie, "(")
   naz = Left(wie, naw - 2)
   Sheets(bra).Cells(w1, 3) = naz
   'dwuliterowy skrót nazwiska
   skr = Mid(wie, naw + 1, 2)
   Sheets(bra).Cells(w1, 4) = skr
   'PRZEDMIOT
   'obcinamy nazwisko i skrót
   'szukamy przecinka przedmiot i klasa
   'szukamy spacji od tyłu
   wip = Mid(wie, naw + 5, Len(wie))
   prz = InStr(1, wip, ",")
   nik = Left(wip, prz - 1)
   spa = InStrRev(nik, " ", Len(nik))
   pre = Left(nik, spa - 1)
   Sheets(bra).Cells(w1, 5) = pre
   'rozdzielamy klasę na klas i grupe
   klg = Right(nik, Len(nik) - spa)
   kig = InStr(1, klg, "|")
   If kig > 0 Then
    kla = Left(klg, kig - 1)
    gru = Right(klg, Len(klg) - kig)
   Else
    kla = klg
    gru = ""
   End If
   Sheets(bra).Cells(w1, 6) = kla
   Sheets(bra).Cells(w1, 7) = gru
   'DATA i LEKCJA
   dil = Mid(wip, prz + 2, Len(wip))
   dzi = Left(dil, 2)
   mie = Mid(dil, 4, 2)
   rok = Mid(dil, 7, 4)
   Sheets(bra).Cells(w1, 8) = CInt(dzi)
   Sheets(bra).Cells(w1, 9) = CInt(mie)
   Sheets(bra).Cells(w1, 10) = CInt(rok)
   Sheets(bra).Cells(w1, 11) = rok & "-" & mie & "-" & dzi
   
   'LEKCJA numer
   nrl = InStr(1, dil, "nr")
   lek = Right(dil, Len(dil) - nrl - 2)
   xx = InStr(1, lek, "x")
   nrl = Left(lek, xx - 1)
   Sheets(bra).Cells(w1, 12) = nrl
   
   'ZLEPEK DO SZUKANIA
   'może łatwiej szukać gdy stworzymy NAU+DAT+LEK
   nau = Sheets(bra).Cells(w1, 3)
   dat = Sheets(bra).Cells(w1, 11)
   nrl = Sheets(bra).Cells(w1, 12)
   zle = nau & " " & dat '& " " & nrl
   Sheets(bra).Cells(w1, 13) = zle
   'robimy też z numerem lekcji żeby było dokładnie wiadome
   zle = nau & " " & dat & " " & nrl
   Sheets(bra).Cells(w1, 14) = zle
  
  End If
  Sheets(bra).Range("A1") = wp - w
  w = w + 1
 Loop Until w = wp
 
  'nazwy kolumn
 Sheets(bra).Range("A1") = "PDF"
 Sheets(bra).Range("B1") = "BRA"
 Sheets(bra).Range("C1") = "NAU"
 Sheets(bra).Range("D1") = "SKR"
 Sheets(bra).Range("E1") = "PRZ"
 Sheets(bra).Range("F1") = "KLA"
 Sheets(bra).Range("G1") = "GRU"
 Sheets(bra).Range("H1") = "DZI"
 Sheets(bra).Range("I1") = "MIE"
 Sheets(bra).Range("J1") = "ROK"
 Sheets(bra).Range("K1") = "DAT"
 Sheets(bra).Range("L1") = "LEK"
 Sheets(bra).Range("M1") = "SZU"
 Sheets(bra).Range("N1") = "SZN"
 Sheets(bra).Range("O1") = "WYN"
 
 Exit Sub
błąd:
 MsgBox "błąd - dane niepoprawne"
End Sub

'szukamy braków
'PDF już przekonwertowany w arkuszu BRA
Sub SzukajBraków()
 'tablica na wolne dni - szukamy podczas pierewszego sprawdzania księgi
 Dim Twolne(100) As Variant
 tw = 0 'liczba wolnych dni
 
 bra = "BRA"
 ksi = "KSIĘGA"
 
 'wyczyścić barki
 Sheets("BRA").Select
 Columns("O:O").Select
 Selection.ClearContents
 Sheets("BRAKI").Select
 Cells.Select
 Selection.ClearContents
 Range("A2").Select
 
  'szukamy ostatniego wiersza danych
 w = 10000
 Do
  w = w - 1
 Loop Until Sheets(ksi).Cells(w, 2) <> ""
 wx = w
 '******************************************
 'najpierw szukamy tych nauczycieli którzy powinni wpisać coś do dziennika
 'nie ma znaczenia jaki symbol w KSIĘGA
 'przelatujemy w KSIĘGA zapisy aż puste
 w = 5
 wb = 2
 
 Do
  Sheets("BRAKI").Cells(2, 7) = wx - w
  ZAS = Sheets(ksi).Cells(w, 11)
  'If ZAS = "ZAS" Or ZAS = "WSP" Or ZAS = "LzL" Then
   dat = Sheets(ksi).Cells(w, 2)
   kla = Sheets(ksi).Cells(w, 3)
   gru = Sheets(ksi).Cells(w, 5)
   lekcja = Sheets(ksi).Cells(w, 6)
   'z numerem lekcji problem bo: 1,2 lub 1-3 badamy tylko pierwsze z lewej
   '\ - dzielenie całkowite
   For l = 1 To (Len(lekcja) + 1) \ 2
   
   lek = DajLekcję(lekcja, l)
   skr = Sheets(ksi).Cells(w, 8) 'nauczyciel, który powinien wpisać
   'skrót nauczyciela trzeba zmienić na pełne nazwisko
   Sheets("OBSŁUGA").Range("E13") = skr
   nau = Sheets("OBSŁUGA").Range("E14")
   'ZLEPEK DO SZUKANIA
   zle = nau & " " & dat & " " & lek
   'Do
   'szukamy w kolumnie N w arkuszu BRA
   Sheets("OBSŁUGA").Range("E15") = zle
   jes = Sheets("OBSŁUGA").Range("E16")
   If jes > 0 Then
    Sheets("BRAKI").Cells(wb, 1) = wb - 1
    Sheets("BRAKI").Cells(wb, 2) = dat
    Sheets("BRAKI").Cells(wb, 3) = nau
    Sheets("BRAKI").Cells(wb, 4) = kla & " " & gru
    Sheets("BRAKI").Cells(wb, 5) = lek 'CStr(lek) 'Sheets(bra).Cells(jes, 12)
    Sheets("BRAKI").Cells(wb, 6) = ZAS
    Sheets(bra).Cells(jes, 15) = ZAS
    wb = wb + 1
   End If
   'Loop Until jes = 0
   Next l
   
   'i jeszcze wolne dni do tablicy
   wol = Sheets(ksi).Cells(w, 11)
   If wol = "X" Then
    tw = tw + 1
    Twolne(tw) = dat
    Twolne(0) = tw
   End If
  'End If
  w = w + 1
 Loop Until Sheets("KSIĘGA").Cells(w, 1) = ""
 
'nagłówki
 Sheets("BRAKI").Range("A1") = "LP"
 Sheets("BRAKI").Range("B1") = "DATA"
 Sheets("BRAKI").Range("C1") = "NAUCZ"
 Sheets("BRAKI").Range("D1") = "KLASA"
 Sheets("BRAKI").Range("E1") = "GODZ"
 Sheets("BRAKI").Range("F1") = "ZAST"
 
 '**********************************************
 'nie ma nauczycila w szkole i nie ma braku
 'teraz szukamy tych nauczycieli, których nie ma w szkole
 'ci nauczyciele mogą mieć pochylone i to nie jest brak
 'nie ma znaczenia jaki symbol zastępstwa
 
 w = 5
 Do
  Sheets("BRAKI").Cells(2, 7) = wx - w
  ZAS = Sheets(ksi).Cells(w, 11)
  'If ZAS = "BWD" Or ZAS = "LzL" Then
   dat = Sheets(ksi).Cells(w, 2)
   kla = Sheets(ksi).Cells(w, 3)
   gru = Sheets(ksi).Cells(w, 5)
   lekcja = Sheets(ksi).Cells(w, 6)
   'na razie tylko pierwszy numer
   
   For l = 1 To (Len(lekcja) + 1) \ 2
   
   lek = DajLekcję(lekcja, l)
   skr = Sheets(ksi).Cells(w, 7) 'nieobecny nauczyciel
   'skrót nauczyciela trzeba zmienić na pełne nazwisko
   Sheets("OBSŁUGA").Range("E13") = skr
   nau = Sheets("OBSŁUGA").Range("E14")
   'ZLEPEK DO SZUKANIA
   zle = nau & " " & dat & " " & lek
   'Do 'w pętli aż wyeliminuje wszystkie BWD z tego dnia
   
   'znajduje tylko pierwszego a jeśli były grupy?
   Sheets("OBSŁUGA").Range("E15") = zle
   jes = Sheets("OBSŁUGA").Range("E16")
   

   
   If jes > 0 Then
    Sheets(bra).Cells(jes, 15) = "XXX"
    wb = wb + 1
   End If
   'Loop Until jes = 0 'szukamy aż wszystkie znajdzie zapisy z tego dnia
   Next l
  'End If
  w = w + 1
 Loop Until Sheets("KSIĘGA").Cells(w, 1) = ""

 'GoTo koniec
 'szukamy ostatniego wiersza danych
 w = 10000
 Do
  w = w - 1
 Loop Until Sheets(bra).Cells(w, 2) <> ""
 wx = w

'****************************************
'wpisane XXX ale tylko dla jednej grupy
'a jesli było kika to zostaje puste
'przelecieć i poprawić te same braki
 w = 2
 Do
  Sheets("BRAKI").Cells(2, 7) = wx - w
  br1 = Sheets("BRA").Cells(w, 14)
  brx = Sheets("BRA").Cells(w, 15)
    
  If brx = "XXX" Then 'może mić pochylone bo go nie było
    br2 = Sheets("BRA").Cells(w + 1, 14)
    If br1 = br2 Then Sheets("BRA").Cells(w + 1, 15) = "XXX"
  End If

  w = w + 1
 Loop Until Sheets("BRA").Cells(w, 2) = ""


 '*******************************************
 'w księdze zapisano wolne dni i tych nie sprawdzamy
 w = 2
 Do
  Sheets("BRAKI").Cells(2, 7) = wx - w
  dat = Sheets("BRA").Cells(w, 11)
  For tw = 1 To Twolne(0)
   If dat = Twolne(tw) Then
    Sheets("BRA").Cells(w, 15) = "X"
   End If
  Next tw
  w = w + 1
 Loop Until Sheets("BRA").Cells(w, 2) = ""
'*******************************************
'wstawianie pozostałych godzin
'sprawdziliśmy nauczycieli którzy zastępują
'sprawdziliśmy nauczycieli którzych niema wtedy w szkole
'reszta zapisów to BRAKI nie związane z zastępstawami

 w = 2
 lp = 1
 Do
  Sheets("BRAKI").Cells(2, 7) = wx - w
  wyn = CStr(Sheets("BRA").Cells(w, 15)) 'rodzaj zastępstwa
  If wyn = "" Then
   lp = lp + 1
   dat = Sheets("BRA").Cells(w, 11)
   nau = Sheets("BRA").Cells(w, 3)
   kla = Sheets("BRA").Cells(w, 6)
   god = Sheets("BRA").Cells(w, 12)
   prz = Sheets("BRA").Cells(w, 5)
   
   Sheets("BRAKI").Cells(lp, 10) = lp - 1
   Sheets("BRAKI").Cells(lp, 11) = dat
   Sheets("BRAKI").Cells(lp, 12) = nau
   Sheets("BRAKI").Cells(lp, 13) = kla
   Sheets("BRAKI").Cells(lp, 14) = god
   Sheets("BRAKI").Cells(lp, 15) = prz
   
  End If
  w = w + 1
 Loop Until Sheets("BRA").Cells(w, 2) = ""
'nagłówki
 Sheets("BRAKI").Range("J1") = "LP"
 Sheets("BRAKI").Range("K1") = "DATA"
 Sheets("BRAKI").Range("L1") = "NAUCZ"
 Sheets("BRAKI").Range("M1") = "KLASA"
 Sheets("BRAKI").Range("N1") = "GODZ"
 Sheets("BRAKI").Range("M1") = "PRZEDMIOT"

koniec:

 'sortowanie
 Sheets("BRAKI").Range("C2").Select
 ActiveWorkbook.Worksheets("BRAKI").Sort.SortFields.Clear
 ActiveWorkbook.Worksheets("BRAKI").Sort.SortFields.Add Key:=Range("C2"), _
   SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
 With ActiveWorkbook.Worksheets("BRAKI").Sort
   .SetRange Range("B2:F1000")
   .Header = xlNo
   .MatchCase = False
   .Orientation = xlTopToBottom
   .SortMethod = xlPinYin
   .Apply
 End With
 Sheets("BRAKI").Select
End Sub

Sub DrukujPozostałe()
 w = 2
 Do
  w = w + 1
 Loop Until Cells(w, 10) = ""
 
 zakres = "J1:O" & CStr(w)
 Range(zakres).Select
 'Range("O1").Activate
 Selection.PrintOut Copies:=1, Preview:=True
 Range("B2").Select
End Sub

Sub DrukujBraki()
 w = 2
 Do
  w = w + 1
 Loop Until Cells(w, 1) = ""
 
 zakres = "A1:F" & CStr(w)
 Range(zakres).Select
 Selection.PrintOut Copies:=1, Preview:=True
 Range("B2").Select
End Sub

Sub SkokBraki()
 Sheets("BRAKI").Select
End Sub

'wybiera konkretną lekcję z zapisu "1,2,4,5,11"
'rozdzielone przecinkiem
'ale jeszcze nie uwzględnione
Function DajLekcję(lek, nr As Variant) As Variant
On Error GoTo błąd
 lekcja = lek
 For i = 1 To nr
  p = InStr(1, lekcja, ",")
  If p > 0 Then
   l = Left(lekcja, p - 1)
   lekcja = Mid(lekcja, p + 1, 100)
  Else
   l = lekcja
   i = nr
  End If
 Next i
 DajLekcję = l
 Exit Function
błąd:
 DajLekcję = Left(lek, 1)
End Function

Sub xxx()
 MsgBox DajLekcję("0,3,11", 4)
End Sub

'*********** nie używane

  'Dim ocell As Range
  'i = 0
  'For Each ocell In Selection
  '  i = i + 1
  '  w = ocell.Row
  'Next

Sub aaa()
  'MsgBox ActiveSheet.PageSetup.FirstPageNumber
  'MsgBox ActiveWindow.SelectedSheets
  'ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = zakres
  'ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
End Sub

'w obsłudze są klasy po jednym wpisie w kolumnie J
'a my do kolumny K wrzucamy klasy rozdzielone
Sub KlasyRozdziel()
  w = 1
  wi = 1
  k = 10 'J
  Do
    klasa = Sheets("OBSŁUGA").Cells(w, k)
    łącznik = Mid(klasa, 3, 1)
    If łącznik = "-" Then 'trzeba rozdzielić klasy
      klasa1 = Mid(klasa, 1, 2) & Mid(klasa, 5, 10)
      Sheets("OBSŁUGA").Cells(wi, 11) = klasa1
      'Sheets("OBSŁUGA").Cells(wi, 14) = Sheets("OBSŁUGA").Cells(w, 13)
      
      wi = wi + 1
      klasa2 = Mid(klasa, 1, 1) & Mid(klasa, 4, 10)
      Sheets("OBSŁUGA").Cells(wi, 11) = klasa2
      'Sheets("OBSŁUGA").Cells(wi, 14) = Sheets("OBSŁUGA").Cells(w, 13)
      
      wi = wi + 1
    Else 'przepisujemy klasę
      Sheets("OBSŁUGA").Cells(wi, 11) = klasa
      'Sheets("OBSŁUGA").Cells(wi, 14) = Sheets("OBSŁUGA").Cells(w, 13)
      
      wi = wi + 1
    End If
    w = w + 1
  Loop Until Sheets("OBSŁUGA").Cells(w, k) = ""
  'Sheets("OBSŁUGA").Columns("J:J").ClearContents
  WybierzPoJednym 11, 12
End Sub

'tworzy w kolumnie Z pojedyncze daty
Sub UnikatoweDaty()
  'wyczyść kolumnę
  Columns("Z:Z").Select
  Selection.ClearContents
  'posortuj daty
  Range("A5:L10000").Sort Key1:=Range("B5"), Order1:=xlAscending, Header:= _
    xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
    DataOption1:=xlSortNormal
  'kopiowanie unikatowych do Z
  Range("B5:B10000").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Range("Z5"), Unique:=True
  AutoFiltrONOFF
End Sub

Sub FiltrDataNauczyciel()
  Selection.AutoFilter Field:=2
  Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="2011-02-17"
  Range("A4:L13").Sort Key1:=Range("F4"), Order1:=xlAscending, Header:= _
    xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
    DataOption1:=xlSortNormal
End Sub


'nie używane
Sub DrukujKartaPOP()
  zakres = "$B$2:$E$150"
  Sheets("KARTA").Range("E2") = Sheets("KARTA").Range("G2")
  ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = zakres
  ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
  ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""
  
  Dim Msg, Style, Title
  Msg = "NUMERY STRON KSIĘGI ZASTĘPSTW" & Chr(13) & Chr(13) & _
     "Czy ustawić kolejny numer?"
  Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
  Title = "NUMERY"
  wynik = MsgBox(Msg, Style, Title)
  If wynik = vbYes Then
    NastępnaStrona
  End If
  
  Cells(1, 5).Select
  'SkokKsiążka
End Sub
  'tak wcześniejwyodrębniało ale robiło byki
  
  'i posortować, bo zostawiało puste!
  'Sheets("OBSŁUGA").Select
  'sortowanie nieobecnych
  'Range("A1:A1000").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Range("C1"), Unique:=True
  'Range("C1:C1000").Sort _
  'Key1:=Range("C1"), Order1:=xlAscending, _
    Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:= _
    xlTopToBottom , DataOption1:=xlSortNormal
  'sortowanie zastępców
  'Range("F1:F1000").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Range("G1"), Unique:=True
  'Range("G1:G1000").Sort _
  'Key1:=Range("G1"), Order1:=xlAscending, _
    Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:= _
    xlTopToBottom , DataOption1:=xlSortNormal
  'sortowanie klas
  'Range("I1:I1000").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Range("J1"), Unique:=True
  'Range("J1:J1000").Sort _
  'Key1:=Range("J1"), Order1:=xlAscending, _
    Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:= _
    xlTopToBottom , DataOption1:=xlSortNormal
  'Sheets(arkusz).Select

Public zmiana As Boolean

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
 If zmiana = False Then
  adres = Target.Address
  Sheets("OBSŁUGA").Cells(1, 25) = adres
  wie = Sheets("OBSŁUGA").Cells(2, 25)
  kol = Sheets("OBSŁUGA").Cells(3, 25)
  If wie = 4 And kol <> 2 Then
    zmiana = True
    Sheets("KSIĘGA").Cells(4, kol) = Sheets("OBSŁUGA").Cells(kol, 26)
    'If kol = 2 Then Sheets("KSIĘGA").Cells(4, kol) = Date
    Sheets("OBSŁUGA").Cells(1, 25) = "A1"
    MsgBox "nie wolno zmieniać tych komórek"
    zmiana = False
  End If
 End If
End Sub

Jeśli komuś wydaje się, że ten kod, to coś strasznie skomplikowanego, to chciałem poinformować, że dla programisty z 30-letnim doświadczeniem nie jest on specjalnie zawiły i pokrętny. Prawdziwe problemy pojawiają się w trakcie tzw. "odpluskwiania", czyli wyszukiwania i poprawiania błędów oraz sprawiania, że program będzie - jak to mówią programiści - "idioto odporny", czyli, że nie będzie się zawieszał i będzie poprawnie reagował na różne wymyślne u nieuprawnione działania użytkownika.

Wacław Libront