Miło nam poinformować, że nasza szkoła uzyskała Akredytację Erasmusa na lata 2022-2027, która jest gwarantem otrzymywania corocznie środków finansowych na realizację zagranicznych praktyk zawodowych. W tym roku szkolnym to w Grecji uczniowie będą mieli możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

Akredytacja w programie Erasmus jest narzędziem dla organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, edukacją szkolną oraz edukacją dorosłych, które chcą otworzyć się na transgraniczną wymianę i współpracę. Przyznanie akredytacji w programie Erasmus stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca ustanowił plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest „planem Erasmus” i stanowi kluczowy element wniosku o akredytację w programie Erasmus.

Głównymi celami szkolnego Planu Erasmusa są:

  1. Przełamanie bariery językowej i wzmocnienie umiejętności językowych wśród co najmniej 100 uczniów oraz 10 nauczycieli.
  2. Wzmocnienie dotychczasowych partnerstw zagranicznych, a także zdobycie przynajmniej 3 nowych partnerów w innym kraju Unii Europejskiej niż Grecja, gdzie w przyszłości realizowane będą mobilności.
  3. Rozwijanie umiejętności zawodowych, a także nabycie przez co najmniej 100 uczniów cennego doświadczenia wynikające z pracy w zagranicznym środowisku, w realnym zakładzie pracy.
  4. Wzmocnienie kapitału ludzkiego kadry pedagogicznej w zakresie zarządzania projektami i implementowania nowoczesnych metod dydaktycznych w przypadku 10 nauczycieli.
  5. Wymiana dobrych praktyk oraz pomysłów z przedsiębiorstwami w kontekście dostosowania programów nauczania oraz programów praktyk zawodowych do potrzeb zmieniających się na rynku pracy.
  6. Kreowanie, wśród co najmniej 100 uczniów, pozytywnych postaw związanych z ciekawością świata, tolerancją i poszanowaniem odmienności kulturowej.

Cele te będą realizowane poprzez implementacje działań dofinansowanych właśnie z Programu Erasmus+ w ramach Akredytacji. Jedno z nich już nasza szkoła realizuje i w jego ramach 21 uczniów pod opieką nauczycieli wyjedzie w drugiej połowie kwietnia do Grecji, aby tam zdobywać wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności praktyczne. Dofinansowanie tego projektu wynosi 41 154,00 EUR.

W tegoroczne działanie zaangażowani zostaną uczniowie z zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich, technik hotelarstwa, technik reklamy. Wkrótce zostanie ogłoszony nabór do projektu. Więcej informacji znajduje się na  szkolnej tablicy informacyjnej (obok sekretariatu) oraz u Koordynator Projektu – Pani Agnieszki Gołyźniak. Zachęcamy osoby zainteresowane do  udziału w projekcie.

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055249 jest realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-VET-000046909.