Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała kolejne dofinansowanie w ramach Akredytacji Erasmusa na lata 2022-2027. Wniosek 2023-1-PL01-KA121-VET-000141413 zagwarantował otrzymanie przez naszą szkolę kwoty 52 535,00 euro dzięki której na zagraniczną mobilność zawodową wyjedzie 23 uczniów pod opieką dwóch nauczycieli.

Niniejszy projekt jest kolejną inicjatywą międzynarodową realizowaną przez naszą szkołę po przedsięwzięciach dla Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektu „Ponadnarodowa Mobilność uczniów” oraz praktykach zagranicznych w roku 2019 i 2023 w ramach Programu Erasmus+. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby szkoły w zakresie umiędzynaradawiania działań placówki, poszerzania bazy partnerów zagranicznych, a także budowania pozytywnej renomy szkoły w regionie w oparciu o najlepsze standardy nauczania.

W ramach planowanej, 2-tygodniowej mobilności realizowanej w Grecji, uczniowie wezmą udział w 80-godzinnym programie praktyk zawodowych w uznanych, greckich przedsiębiorstwach, a także programie edukacyjno-kulturowym zakładającym wycieczki kulturoznawcze i animacje czasu wolnego. Wszyscy uczniowie przed wyjazdem na mobilność przejdą cykl szkoleń przygotowawczych w zakresie języka angielskiego oraz greckiego, a także kultury i historii Grecji.

Działania te idealnie wpisują się w stworzony przez naszą szkołę Plan Erasmusa do roku 2027, który zakłada następujące cele:

  1. Przełamanie bariery językowej i wzmocnienie umiejętności językowych wśród 100 uczniów oraz 10 nauczycieli.
  2. Wzmocnienie dotychczasowych partnerstw zagranicznych, a także zdobycie przynajmniej 3 nowych partnerów w innym kraju Unii Europejskiej niż Grecja, gdzie w przyszłości realizowane będą mobilności.
  3. Rozwijanie umiejętności zawodowych, a także nabycie przez 100 uczniów cennego doświadczenia wynikające z pracy w zagranicznym środowisku - zakładzie pracy.
  4. Wzmocnienie kapitału ludzkiego kadry pedagogicznej w zakresie zarządzania projektami i implementowania nowoczesnych metod dydaktycznych w przypadku 10 nauczycieli.
  5. Wymiana dobrych praktyk oraz pomysłów z przedsiębiorstwami w kontekście dostosowania programów nauczania oraz programów praktyk zawodowych do potrzeb zmieniających się na rynku pracy.
  6. Kreowanie wśród 100 uczniów pozytywnych postaw związanych z ciekawością świata, tolerancją i poszanowaniem odmienności kulturowej.

W działanie zaangażowani zostaną uczniowie z zawodów: technik hotelarstwa, technik reklamy, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rachunkowości oraz technik usług kelnerskich. Wkrótce rozpocznie się nabór do projektu, także prosimy osoby zainteresowane o obserwowanie strony internetowej szkoły oraz szkolnego facebooka. Więcej informacji można także uzyskać u Koordynator Projektu – Pani Agnieszki Gołyźniak. Po przeprowadzonym naborze podpisane zostaną z uczestnikami umowy, a następnie rozpocznie się proces szkoleń przygotowawczych.

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000141413 jest realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-VET-000046909.