place1

W dawnych (komputerowych) czasach, czyli w latach 90-tych XX wieku, kiedy wypłaty w zakładach pracy liczyło się na maszynkach na korbkę lub w najlepszym wypadku na prymitywnych kalkulatorach, napisałem program PŁACE, który tygodniową pracę dwóch pań księgowych, zamieniał na 20 minutowy „spacerek” z arkuszem kalkulacyjnym. Program przez wiele lat liczył wypłaty wszystkim nauczycielom w naszej gminie, a obecnie znajduje się na zasłużonej emeryturze. Jego funkcje przejęły bardziej złożone, wyspecjalizowane i drogie systemy. Kiedyś wystarczyło niewiele ponad 2500 wierszy kodu, parę setek formuł w komórkach, byle jaki komputer. Dzisiaj systemy kosztują tysiące złotych, a firmy co jakiś czas ściągają haracz za tzw. aktualizacje.

mgr inż. Wacław Libront

Którzy nauczyciele pamiętają jeszcze te pierwsze paski wypłat, a panie księgowe ułatwienia, jakimi były: automatyczne naliczanie na podstawie poprzedniego miesiąca, archiwizację, listy wypłat, karty wynagrodzeń, wydruk przelewów, czy inne gotowe zestawienia, dla których musiały poświęcać długie i żmudne godziny, nierzadko pracy po godzinach i w domu.

Kto dzisiaj myśli o tym, że kiedyś komputer przejął najbardziej niewdzięczną rolę: sprawdzania, czy nie popełniło się błędu. Kada pomyłka kosztowała powtórnym wklepywaniem słupków liczb od nowa. Dzięki arkuszowi można było poprawić błąd i wszystko automatycznie liczyło się samo. Komputer nie popełniał błędów, choć w pierwszych miesiącach program nie był darzony zbytnim zaufaniem i maszynki do liczenia nie zostały całkowicie odłożone do kąta. Mnie najbardziej zdumiewał fakt, że w tych czasach księgowość zaokrąglała wszystko do pełnych złotówek, żeby sobie choć trochę ułatwić obliczanie i wszystko się zgadzało, co do grosza! Komputer, który liczył bez pomyłek i z dużo większą dokładnością był sprawdzany i zawsze jakieś wątpliwości się znalazły: „nie zgadzały się grosze” :-)

mgr inż. Wacław Libront

Poniżej fragment kodu źródłowego, a w załączniku całość.


Sub WstawDoArchiwum()
On Error GoTo błąd
 DialogSheets("DArchiw").CheckBoxes("SprawdźListę").Value = xlOn
 DialogSheets("DArchiw").CheckBoxes("KopiaZapasowa").Value = xlOn
 DialogSheets("DArchiw").CheckBoxes("WstawZDołu").Value = xlOff
 miesiąc = Month(Date) + 13
 m = miesiąc 'gdy zmienimy to jeszcze jedno pytanie
 DialogSheets("DArchiw").DropDowns("ListaMiesięcy").ListIndex = miesiąc
 If DialogSheets("DArchiw").Show Then
  miesiąc = DialogSheets("DArchiw").DropDowns("ListaMiesięcy").ListIndex
  'przyciski sprawdzania przed archiwizacją
  spra = DialogSheets("DArchiw").CheckBoxes("SprawdźListę").Value
  If spra = 1 Then
   Sprawdź
  End If
  'przycisk kopiowania przed archiwizacją
  kopia = DialogSheets("DArchiw").CheckBoxes("KopiaZapasowa").Value
  If kopia = 1 Then
   PakujArchiwum
  End If
  napis = "Zapisanie danych do ARCHIWUM. Dane zapisywane są według NUMERÓW zatrudnionych osób. Czy jesteś pewien?"
  wynik = MsgBox(napis, vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2, "DO ARCHIWUM")
  If wynik = vbYes Then
  
  If m <> miesiąc Then 'gdy inny miesiąc wybrano niż ustawiony standardowo
   napis = "Wybrałeś inny miesiąc. Czy na pewno zapisać dane w inne miejsce archiwum?"
   wynik = MsgBox(napis, vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2, "DO ARCHIWUM")
  End If
  If wynik = vbYes Then
   zdołu = DialogSheets("DArchiw").CheckBoxes("WstawZDołu").Value 'gdy 1 to zapis na poprzedni miesiąc nadliczbówek i Inne2
   'zastępujemy czy dodajemy w archiwum
   opc = DialogSheets("DArchiw").OptionButtons("Opcja1").Value 'zastępowanie
   If opc <> 1 Then opc = 0
   'Opcja2 = DialogSheets("DArchiw").OptionButtons("Opcja2").Value 'dodawanie
   
   nazwa = ActiveSheet.Name
   If nazwa <> "Płace" Then 'gdy szkoły pojedynczo
   w = 11
   Do
    Worksheets(nazwa).Cells(w, 2).Select
    numer = Worksheets(nazwa).Cells(w, 1)
    a1 = 10 + 30 * (numer - 1) + miesiąc
    'na wszelki wypadek gdyby było coś źle wpisane za numer
    If (numer > 0) And (numer < 501) Then
     TabelaArchiwum nazwa, w, a1, zdołu, opc
     'i trzynastka jeśli jest
     a13 = Worksheets(nazwa).Cells(w, 32)
     If a13 <> 0 Then
      numer = Worksheets(nazwa).Cells(w, 1)
      If miesiąc < 14 Then
       Worksheets("archiwum").Cells(10 + 30 * (numer - 1) + 13, 3) = a13 'poprzedni rok
       WstawParam (10 + 30 * (numer - 1) + 13)
      Else
       Worksheets("archiwum").Cells(10 + 30 * (numer - 1) + 26, 3) = a13 'aktualny rok
       WstawParam (10 + 30 * (numer - 1) + 26)
      End If
      Worksheets(nazwa).Cells(w, 32) = 0 'wyzerować trzynastkę w tabeli
     End If
    End If
    
    w = w + 1
   Loop Until Worksheets(nazwa).Cells(w, 1) = "" 'przelatujemy po wszystkich numerach tabeli
   
   Else
    For sz = 2 To 40 'dla wszystkich szkół
     nazwa = Worksheets("obsługa").Cells(sz, 1)
     If nazwa <> "" Then
      Worksheets(nazwa).Select
      w = 11
      Do
       Worksheets(nazwa).Cells(w, 2).Select
       numer = Worksheets(nazwa).Cells(w, 1)
       a1 = 10 + 30 * (numer - 1) + miesiąc
       
       If (numer > 0) And (numer < 501) Then
        TabelaArchiwum nazwa, w, a1, zdołu, opc
        'i trzynastka jeśli jest
        a13 = Worksheets(nazwa).Cells(w, 32)
        If a13 <> 0 Then
         numer = Worksheets(nazwa).Cells(w, 1)
         If miesiąc < 14 Then
          Worksheets("archiwum").Cells(10 + 30 * (numer - 1) + 13, 3) = a13 'poprzedni rok
          WstawParam (10 + 30 * (numer - 1) + 13)
         Else
          Worksheets("archiwum").Cells(10 + 30 * (numer - 1) + 26, 3) = a13 'aktualny rok
          WstawParam (10 + 30 * (numer - 1) + 26)
         End If
         Worksheets(nazwa).Cells(w, 32) = 0 'wyzerować trzynastkę w tabeli
        End If
       End If
       w = w + 1
      Loop Until Worksheets(nazwa).Cells(w, 1) = "" 'przelatujemy po wszystkich numerach tabeli
      Range("C11").Select
     End If
    Next sz
    Worksheets("płace").Select
    MsgBox "archiwizacja skończona"
   End If 'razem czy osobno
  
  End If 'jeszcze raz potwierdził
  Else
   MsgBox "Zrezygnowałeś z archiwizowania danych - NIE ZAPOMNIJ jednak tego zrobić !!!"
  End If
 End If
 Range("C11").Select
 Exit Sub
błąd:
 MsgBox "Pojawił się błąd podczas archiwizowania danych"
End Sub