woda3

Na przełomie wieków (jak to pięknie brzmi) Urząd Gminy w Bobowej rozpoczął komputerową rejestrację zużycia wody przez mieszkańców. Dzisiaj to norma, że otrzymujemy pięknie wydrukowaną fakturę - w roku 2000, to była rewolucja. Podstawowe zadania programu: maksymalne uproszczenie wprowadzania danych, archiwizowanie, tworzenie kopiii bezpieczeństwa oraz wydruk faktur i zestawień zbiorczych. Program z powodzeniem funkcjonował w bobowskiej administracji kilka kolejnych lat. 1000 wierszy kodu i 40000 znaków.

woda1 woda2 woda4

Fragment programu odpowiedzialny za numerowanie kolejnych faktur

Sub NumerujFakturyObsługa()
  arkusz = ActiveSheet.Name
  DialogSheets("DNumeruj").EditBoxes("PNumerowanie").Text = Worksheets(arkusz).Range("Q2") + 1 'wpisany do pola następny numer faktury
  If DialogSheets("DNumeruj").Show Then NumerujFaktury
End Sub

'numer pierwszej i ostatniej w Q1 i Q2 nadawany ręcznie w tej procedurze
Sub NumerujFaktury()
  arkusz = ActiveSheet.Name
  On Error GoTo błąd
  numer = DialogSheets("DNumeruj").EditBoxes("PNumerowanie").Text - 1 'żeby w pętli skończyło na dobrym numerze
  napis = "Zostaną ustawione nowe numery faktur.Czy na pewno chcesz wpisać do tabeli nowe numery ?"
  wynik = MsgBox(napis, vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2, "Numerowanie faktur")
  If wynik = vbYes Then
    Range("Q1") = numer + 1
    Range(Cells(12, 17), Cells(IleWierszy + 11, 17)).Select
    Selection.ClearContents
    For w = 12 To IleWierszy + 11
    If Worksheets(arkusz).Cells(w, 14) <> 0 Then 'obecna ilość różna od zera
      numer = numer + 1
      Worksheets(arkusz).Cells(w, 17).Select 'wybrać komórkę - żeby było widać
      Worksheets(arkusz).Cells(w, 17) = numer 'wpisać numer
    End If
    Next w
    Range("Q2") = numer
  End If
błąd:
  Range("Q12").Select
  Calculate
End Sub

CAŁOŚĆ dla zainteresowanych. Pominięto oczywiście wszelkie wrażliwe fragmenty odpowiedzialne m.in. za zabezpieczenia.

mgr inż. Wacław Libront