smieci3

W ubiegłym tygodniu opisałem program do rejestracji zużycia wody w naszym bobowskim Urzędzie Gminy. W ślad za nim musiał powstać bardzo podobny program do rejestracji opłat za odpady komunalne. Podstawowe zadania: maksymalne uproszczenie wprowadzania danych, filtrowanie i sortowanie, archiwizowanie oraz wydruk faktur i zestawień zbiorczych. Program z powodzeniem funkcjonował w bobowskiej administracji kilka kolejnych lat. 900 wierszy kodu i 33000 znaków.

smieci1 smieci2 smieci4 smieci5

Fragment programu - moja wersja zamiany kwoty liczbowej na słowny odpowiednik:
12345,67 - dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy

'  do zamiany cyfry na słownie kwotę
Dim cyfry(1 To 10) As Integer
Dim zł(0 To 100) As Variant
Dim setki(1 To 12) As Variant

'  zamiana liczb na słowa
Sub Słowa()
zł(0) = "zero"
zł(1) = "jeden"
zł(2) = "dwa"
zł(3) = "trzy"
zł(4) = "cztery"
zł(5) = "pięć"
zł(6) = "sześć"
zł(7) = "siedem"
zł(8) = "osiem"
zł(9) = "dziewięć"
zł(10) = "dziesięć"
zł(11) = "jedenaście"
zł(12) = "dwanaście"
zł(13) = "trzynaście"
zł(14) = "czternaście"
zł(15) = "piętnaście"
zł(16) = "szesnaście"
zł(17) = "siedemnaście"
zł(18) = "osiemnaście"
zł(19) = "dziewiętnaście"
zł(20) = "dwadzieścia"
zł(30) = "trzydzieści"
zł(40) = "czterdzieści"
zł(50) = "pięćdziesiąt"
zł(60) = "sześćdziesiąt"
zł(70) = "siedemdziesiąt"
zł(80) = "osiemdziesiąt"
zł(90) = "dziewięćdziesiąt"
'  przypisanie pomiędzy od 1 do 99
For d = 20 To 90 Step 10
  For i = d + 1 To d + 9
    zł(i) = zł(d) & " " & zł(i - d)
  Next i
Next d
setki(1) = "sto"
setki(2) = "dwieście"
setki(3) = "trzysta"
setki(4) = "czterysta"
setki(5) = "pięćset"
setki(6) = "sześćset"
setki(7) = "siedemset"
setki(8) = "osiemset"
setki(9) = "dziewięćset"
End Sub
'  rozdzielenie liczby na cyfry w tablicy
Sub NaCyfry(liczba As Variant)
  l = liczba * 100
  For c = 1 To 10
    reszta = l Mod 10
    cyfry(c) = reszta
    l = (l - reszta) / 10
  Next c
End Sub

Function LiczbaSłownie(liczba As Variant) As Variant
  Słowa 'przydzielenie napisów liczb do tablic
  '  rozdzielenie liczby na cyfry, grosze razem
  ujemna = False
  If liczba < 0 Then
    liczba = -liczba
    ujemna = True
  End If
    
  l = liczba * 100
  For c = 1 To 10
    reszta = l Mod 10
    cyfry(c) = reszta
    l = (l - reszta) / 10
  Next c
  '  a teraz słowa
  groszy = cyfry(2) * 10 + cyfry(1)
  groszysłownie = zł(groszy)
  groszysłownie = groszysłownie & " " & "groszy"
  złotych = cyfry(4) * 10 + cyfry(3)
  If (złotych < 10 Or złotych > 20) And (cyfry(3) = 2 Or cyfry(3) = 3 Or cyfry(3) = 4) Then
    złotychsłownie = zł(złotych) & " złote "
  Else
    złotychsłownie = zł(złotych) & " złotych "
  End If
  If cyfry(5) > 0 Then setkisłownie = setki(cyfry(5))
  t = cyfry(7) * 10 + cyfry(6)
  If t > 0 Then tysiącesłownie = zł(t)
  Select Case t
  Case 0
    tysiącesłownie = ""
  Case 1
    tysiącesłownie = tysiącesłownie & " tysiąc"
  Case 2, 3, 4
    tysiącesłownie = tysiącesłownie & " tysiące"
  Case Else
    tysiącesłownie = tysiącesłownie & " tysięcy"
  End Select
  uj = ""
  If ujemna Then uj = "[minus]"
  LiczbaSłownie = uj & " " & _
          tysiącesłownie & " " & _
          setkisłownie & " " & _
          złotychsłownie & " " & _
          groszysłownie
End Function

CAŁOŚĆ dla zainteresowanych. Pominięto oczywiście wszelkie wrażliwe fragmenty odpowiedzialne m.in. za zabezpieczenia.

Wacław Libront