krechy1

Pomysł napisania programu KRECHY zrodził się po lekturze stron internetowych dotyczących olimpiady informatycznej. Jedno z zadań konkursowych polegało na napisaniu programu komputerowego, który będzie szukał jak najlepszego wyniku w bardzo popularnej szkolnej grze, rozgrywanej na kratkowanym papierze. Postanowiłem napisać program, który ułatwi zabawę i być może pomoże w ustanowieniu nowego światowego rekordu. 40000 znaków w 1200 wierszach kodu źródłowego.

Gra przeznaczona jest dla jednego gracza i jej celem jest narysowanie jak największej ilości kresek o długości „pięciu kropek”. Gra toczy się na kartce z matematycznego zeszytu. Początkowy układ 36 kropek tworzy charakterystyczny krzyż. Gracz w każdym ruchu dorysowuje jedną kropkę tak, aby powstała linia pozioma, pionowa lub ukośna, która łączy dokładnie 5 kropek. Kreski mogą mieć wspólne końce, mogą się przecinać, ale nie mogą się nakładać.

krechy2 krechy3 krechy4

Program został napisany w najbardziej edukacyjnym języku programowania, jakim jest niewątpliwie Pascal i skompilowany również w bardzo popularnym programie Borland Delphi. Co program może: kropki ustawiamy myszką, kreski rysują się automatycznie, program podpowiada możliwe położenia nowych kropek, możemy zapisać na dysku gotowy układ.

Osobną funkcjonalnością jest prosty automat, który próbuje szukać nowych kresek. Kolejne wyszukiwane są dwoma sposobami: losowo lub rekurencyjnie – jeśli wyczerpią się wszystkie możliwości, usuwana jest poprzednia kreska i „zabawa” rozpoczyna się od nowa. poniżej fragment programu odpowiedzialny za wyszukiwanie:

procedure TForm1.Losowo(Sender:TObject);
var
 x,y,x1,y1,x2,y2:shortint;
 ByloKresek,kr,wynik,nr:integer;
begin
 Screen.Cursor:=crHourglass;
 ByloKresek:=IleKresek;    // zapamiętane żeby można było wrócić
 if IleMozliwych=0 then    // gdy od razu nie ma możliwości to wyjście
  KoniecRekurencji:=true;
 repeat            // powtarzamy aż KoniecRekurencji
  while IleMozliwych > 0 do  // rysowanie gdy to możliwe
  begin
   nr:=random(IleMozliwych)+1;// wybieramy ruch losowo
   inc(LicznikRekurencji);  // ilość wykonanych ruchów
   Label12.Caption:=IntToStr(LicznikRekurencji);
   Label12.Repaint;
   WykonajRuch(Sender,Mozliwe[nr]);
   if IleKresek > RekordKresek then // gdy nowy rekord
   begin
    MaxRuchy:=Ruchy;        // rekordowe ruchy do tablicy pomocniczej
    RekordKresek:=IleKresek;    // ilość rekordowych kresek
    Label11.Caption:=IntToStr(RekordKresek);
    Label11.Repaint;
   end;
   if Rysuj then Image1.Repaint;  // przerysowanie
   if MaxKresek>0 then       // kiedy koniec
    if IleKresek>=MaxKresek then  // gdy są już kreski
     KoniecRekurencji:=true;
   if MaxRekurencji>0 then     // gdy za dużo ruchów
    if LicznikRekurencji > MaxRekurencji then
      KoniecRekurencji:=true;
  end; // było możłiwe ruchy
  if not(KoniecRekurencji) then // gdy skończyły się możliwości
   if IleMozliwych=0 then   // wycofać się do początku i od nowa
   begin
    kr:=IleKresek;      // zapamiętać na boku bo cofnij zmienia IleKresek
    For nr:=Kr downto ByloKresek+1 do // wycofaj wszystkie ruchy
     CofnijRuch(Sender,nr);
    IleKresek:=ByloKresek;  // kresek tyle ile na początku
    if Rysuj then Image1.Repaint;
   end;
 until KoniecRekurencji; // gdy koniec
end;

// rekurencyjnie szukamy
procedure TForm1.Rekurencja(Sender:TObject);
var
 NrP:integer; // Numer ruchu na danym poziomie
begin
 NrP:=1;    // na każdym poziomie rekurencji zaczynamy od pierwszego
 inc(LicznikRekurencji); // ile wykonało ruchów
 Label12.Caption:=IntToStr(LicznikRekurencji);
 Label12.Repaint;
 Repeat            // główna pętla
 if NrP <=IleMozliwych then // gdy są do badania możliwe na danym poziomie
 begin
  WykonajRuch(Sender,Mozliwe[NrP]); // wykonaj ruch
  if MaxKresek>0 then        // kiedy koniec
   if IleKresek>=MaxKresek then
    KoniecRekurencji:=true;
  if MaxRekurencji>0 then
   if LicznikRekurencji > MaxRekurencji then
    KoniecRekurencji:=true;
  if IleKresek > RekordKresek then // gdy rekordowe ustawieni - informacja
  begin
   MaxRuchy:=Ruchy;
   RekordKresek:=IleKresek;
   Label11.Caption:=IntToStr(RekordKresek);
   Label11.Repaint;
  end;
  if rysuj then Image1.Repaint;   // przerysować
  inc(NrP);             // gdy powróci z rekurencji będzie badać następny punkt
  if not(KoniecRekurencji) then   // gdy nie koniec to rekurencja
   Rekurencja(Sender);
  if not(koniecRekurencji) then   // wyszło z rekurencji - cofamy ruch
  begin
   CofnijRuch(Sender,IleKresek);
   if Rysuj then Image1.Repaint;
  end;
 end // nie ma możliwych ruchów na danym poziomie
 else exit;             // gdy już nie ma do badania na poziomie
 until KoniecRekurencji;       // wychodzimy i wracamy na poprzedni poziom
end;

Kod źródłowy dla zainteresowanych TUTAJ

Program KRECHY - kilkanaście lat temu nazywałem go kropki.

Wacław Libront